SOCIAL SPHERE AS A FACTOR OF REPRODUCTION OF LABOR POTENTIAL

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ
Анотація
Human capital is the active component of the productive forces. This is one of the the most important factors of economic development of a region or country. Theory and the practice of economic relations confirms the importance and the role of the human factor in the economy. Labour force participation has been steadily increasing (60-70%) compared to the second components of national wealth, particularly in developed countries, according. Людський капітал є активною складовою продуктивних сил. Це один з найважливіших факторів економічного розвитку регіону або країни. Теорія і практика економічних відносин підтверджує важливість і роль людського фактора в економіці. Робочої сили частка неухильно зростає (60-70%) у порівнянні з іншими компоненти національного багатства, особливо в розвинених країнах, за даними за оцінками експертів Світового банку. Це становить близько 15% національного багатства України. Человеческий капитал является активной составляющей производительных сил. Это один из важнейших факторов экономического развития региона или страны. Теория и практика экономических отношений подтверждает важность и роль человеческого фактора в экономике. Рабочей силы доля неуклонно растет (60-70%) по сравнению с другими компоненты национального богатства, особенно в развитых странах, по данным по оценкам экспертов Всемирного банка. Это составляет около 15% национального богатства Украины.
Опис
Ключові слова
human capital, social services, labor potential, людський капітал, соціальна сфера, трудовий потенціал, человеческий капитал, социальная сфера, трудовой потенциал
Цитування
Asatrian A. Social sphere as a factor of reproduction of labor potential / A. Asatrian, V. V. Soliar // Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, магістрантів і студ. (м. Харків, 22-23 берез. 2016 р.) / Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 253–254.