ВИЗНАЧЕННЯ РУХЛИВОСТІ ХРЕБТА, ЯК ФАКТОРУ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛІЦЕЇСТОК

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Рухливість відділів хребта визначає загальний стан здоров'я людини. Попередні пошуки шляхів організації фізичної культури з урахуванням характеристик майбутньої професії довів, що немає єдиної ефективної системи організації фізичного виховання щодо профілактики захворювань хребта у студентів з факторами ризику його виникнення. Рухливість хребта визначається навколо трьох осей руху (фронтальній – флексія і екстензія; сагітальній – нахили вліво і вправо; поздовжній – ротація тулуба або голови). Крім нормальної, рухливість може бути обмеженою, збільшеною і патологічною. У січні 2015 року на базі Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства досліджувалась рухливість хребта у 20 студенток 2-го та 3-го курсів, по 10 з кожного курсу. Діагностика включала 8 діагностичних проб для кожної із студенток, а саме: 1) визначення рухливості в шийному відділі хребта; 2) проба Отта; 3) визначення обмеження дихальної екскурсії грудної клітини; 4) проба Шобера; 5) проба Томайера; 6) проба Pavelky (ліва); 7) проба Pavelky (права); 8) хребетний індекс. За результатами досліджень жодна з 20 студенток не має високої функціональної активності хребта за усіма показниками. Тобто у студенток ліцею були виявлені значні функціональні порушення хребта виражені у шийному відділі, менше – у грудному, та незначні порушення у поперековому відділку. Функціональні порушення були встановлені як на першому, так і на другому роках навчання, з тенденцією до погіршання на третьому. Подвижность отделов позвоночника определяет общее состояние здоровья человека. Предыдущие поиски путей организации физической культуры с учетом характеристик будущей профессии доказал, что нет единой эффективной системы организации физического воспитания по профилактике заболеваний позвоночника у студентов с факторами риска его возникновения. Подвижность позвоночника определяется вокруг трех осей движения (фронтальная – флексия и екстензія; сагиттальной – наклоны влево и вправо; продольный – ротация туловища или головы). Кроме нормальной, подвижность может быть ограничена, увеличенной и патологической. В январе 2015 года на базе Харьковского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства исследовалась подвижность позвоночника в 20 студенток 2-го и 3-го курсов, по 10 с каждого курса. Диагностика включала 8 диагностических проб для каждой из студенток, а именно: 1) определение подвижности в шейном отделе позвоночника; 2) проба Отта; 3) определение ограничения дыхательной экскурсии грудной клетки; 4) проба Шобера; 5) проба Томайера; 6) проба Pavelky (левая); 7) проба Pavelky (права); 8) позвоночный индекс. По результатам исследований ни одна из 20 студенток не имеет высокой функциональной активности позвоночника по всем показателям. То есть у студенток лицея были выявлены значительные функциональные нарушения позвоночника выраженные в шейном отделе, меньше в грудном, и незначительные нарушения в поясничном участке. Функциональные нарушения были установлены как на первом, так и на втором годах обучения, с тенденцией к ухудшению на третьем.
Опис
Ключові слова
рухливість хребта, захворювання хребта, фізична культура, подвижность позвоночника, заболевания позвоночника, физическая культура, the mobility of the spine, diseases of the spine, physical culture
Цитування
Кривенцова І. В. Визначення рухливості хребта, як фактору ризику виникнення захворювань у ліцеїсток / І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 558–562.