Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/95
Title: ВИЗНАЧЕННЯ РУХЛИВОСТІ ХРЕБТА, ЯК ФАКТОРУ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛІЦЕЇСТОК
Authors: Кривенцова, І. В.
Пашкевич, С. А..
Keywords: рухливість хребта
захворювання хребта
фізична культура
подвижность позвоночника
заболевания позвоночника
физическая культура
the mobility of the spine
diseases of the spine
physical culture
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Кривенцова І. В. Визначення рухливості хребта, як фактору ризику виникнення захворювань у ліцеїсток / І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 558–562.
Abstract: Рухливість відділів хребта визначає загальний стан здоров'я людини. Попередні пошуки шляхів організації фізичної культури з урахуванням характеристик майбутньої професії довів, що немає єдиної ефективної системи організації фізичного виховання щодо профілактики захворювань хребта у студентів з факторами ризику його виникнення. Рухливість хребта визначається навколо трьох осей руху (фронтальній – флексія і екстензія; сагітальній – нахили вліво і вправо; поздовжній – ротація тулуба або голови). Крім нормальної, рухливість може бути обмеженою, збільшеною і патологічною. У січні 2015 року на базі Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства досліджувалась рухливість хребта у 20 студенток 2-го та 3-го курсів, по 10 з кожного курсу. Діагностика включала 8 діагностичних проб для кожної із студенток, а саме: 1) визначення рухливості в шийному відділі хребта; 2) проба Отта; 3) визначення обмеження дихальної екскурсії грудної клітини; 4) проба Шобера; 5) проба Томайера; 6) проба Pavelky (ліва); 7) проба Pavelky (права); 8) хребетний індекс. За результатами досліджень жодна з 20 студенток не має високої функціональної активності хребта за усіма показниками. Тобто у студенток ліцею були виявлені значні функціональні порушення хребта виражені у шийному відділі, менше – у грудному, та незначні порушення у поперековому відділку. Функціональні порушення були встановлені як на першому, так і на другому роках навчання, з тенденцією до погіршання на третьому. Подвижность отделов позвоночника определяет общее состояние здоровья человека. Предыдущие поиски путей организации физической культуры с учетом характеристик будущей профессии доказал, что нет единой эффективной системы организации физического воспитания по профилактике заболеваний позвоночника у студентов с факторами риска его возникновения. Подвижность позвоночника определяется вокруг трех осей движения (фронтальная – флексия и екстензія; сагиттальной – наклоны влево и вправо; продольный – ротация туловища или головы). Кроме нормальной, подвижность может быть ограничена, увеличенной и патологической. В январе 2015 года на базе Харьковского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства исследовалась подвижность позвоночника в 20 студенток 2-го и 3-го курсов, по 10 с каждого курса. Диагностика включала 8 диагностических проб для каждой из студенток, а именно: 1) определение подвижности в шейном отделе позвоночника; 2) проба Отта; 3) определение ограничения дыхательной экскурсии грудной клетки; 4) проба Шобера; 5) проба Томайера; 6) проба Pavelky (левая); 7) проба Pavelky (права); 8) позвоночный индекс. По результатам исследований ни одна из 20 студенток не имеет высокой функциональной активности позвоночника по всем показателям. То есть у студенток лицея были выявлены значительные функциональные нарушения позвоночника выраженные в шейном отделе, меньше в грудном, и незначительные нарушения в поясничном участке. Функциональные нарушения были установлены как на первом, так и на втором годах обучения, с тенденцией к ухудшению на третьем.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/95
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кривенцова І. В..doc84 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.