ДУХОВНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ᾽Я ОСОБИСТОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті висвітлені результати теоретичного вивчення уявлень фахівців про здоров᾽я, його складові та здоровий спосіб життя. Особливу увагу приділено визначенню поняття духовність та духовне здоров᾽я. Здоров᾽я - це не відсутність хвороб, а фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, здатність виконувати притаманні їй функції та мати доброзичливі стосунки з іншими людьми, з природою та самим собою. Приділяється увага складовим здоров᾽я, зокрема, таким як фізичне, психічне, соціальне й духовне здоров᾽я, розглядаються фактори, що роблять переважний вплив на кожну з них. Акцентується увага на тому, що, розвиваючи духовну складову здоров’я дітей та молоді можна підвищити не тільки загальний рівень їхнього здоров’я, а й закласти базу для благополуччя в усіх сферах життя в суспільстві загалом. В данной статье освещены результаты теоретического изучения представлений специалистов о здоровье, его составляющих и здоровом образе жизни. Особенное внимание уделено определению понятия духовность и духовное здоровье. Здоровье - это не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, способность выполнять присущие ей функции и иметь доброжелательные отношения с другими людьми, с природой и самим собой. Уделяется внимание составляющим здоровья, в частности, таким как физическое, психическое, социальное и духовное здоровье, рассматриваются факторы, которые оказывают преобладающее влияние на каждую из них. Акцентируется внимание на том, что, развивая духовную составляющую здоровья детей и молодежи можно повысить не только общий уровень их здоровья, но и заложить базу для благополучия во всех областях жизни в обществе в целом.
Опис
Ключові слова
здоров'я особистості, психологія, охорона здоров'я, здоровье личности, психология, охрана здоровья, health of personality, psychology, health care
Цитування
Даниленко Н. В. Духовна складова здоров'я особистості / Н. В. Даниленко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 102–106.