УКРАЇНСЬКІ РІЗНОВИДИ КУРЕЙ НАРОДНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Видавництво «Агро Прес»
Анотація
Основна мета селекції – покращення продуктивних і ре-продуктивних ознак птиці та консолідація її екстер’єрних особливостей. В процесі селекції значна увага приділяється також поліпшенню якості яєчної продукції та товарному вигляду яєць. Всі ці особливості породи були покладені в основу розробки методики ресинтезу нових різновидів полтавських курей. Крім того передбачається створити популяції полтавських курей з більш високою живою масою, для чого використати наявний селекційний матеріал м’ясо-яєчних курей, які створені і розводяться в ДП ДГ «Борки» ІП УААН. Оскільки в процесі роботи співробітників ІП УААН з полтавськими глинястими курями отримані позитивні результати використання їх у схрещуваннях з іншими породами та лініями яєчних курей, доцільним є одержання на основі нових популяцій гетерозисних гібридів з підвищеною живою масою. Із розвитком птахівництва на промисловій основі, коли декілька ліній, порід чи кросів птиці, які мають високу конкурентну здатність, витісняють усі інші, гостро постає питання щодо збереження всього різноманіття птиці і розробці методів його подальшого раціонального використання. Синтез нових генотипів полтавських курей здійснюється гібридологічним та рекомбінаційним методами, а подальша консолідація двох створюваних популяцій – селекційним. В подальшому синтезовані популяції курей будуть використовуватися в схрещуваннях для отримання ауто-сексних гібридів з високою комбінованою продуктивністю для утримання в фермерських господарствах. Основная цель селекции - улучшение продуктивных и ре-продуктивных признаков птицы и консолидация ее экстерьерных особенностей. В процессе селекции значительное внимание уделяется также улучшению качества яичной продукции и товарный вид яиц. Все эти особенности породы были положены в основу разработки методики ресинтеза новых разновидностей полтавских кур. Кроме того, предполагается создать популяции полтавских кур с более высокой живой массой, для чего использовать имеющийся селекционный материал мясо-яичных кур, которые созданы и разводятся в ГП ОХ «Борки» ИП УААН. Поскольку в процессе работы сотрудников ИП УААН с полтавскими глинистыми курами получены положительные результаты использования в скрещиваниях с другими породами и линиями яичных кур, целесообразным является получение на основе новых популяций гетерозисных гибридов с повышенной живой массой. С развитием птицеводства на промышленной основе, когда несколько линий, пород или кроссов птицы, которые имеют высокую конкурентную способность, вытесняют все другие, остро стоит вопрос о сохранении всего многообразия птицы и разработке методов его дальнейшего рационального использования. Синтез новых генотипов полтавских кур осуществляется гибридологическим и рекомбинационным методами, а дальнейшая консолидация двух создаваемых популяций - селекционным. В дальнейшем синтезированные популяции кур будут использоваться в скрещиваниях для получения ауто-сексных гибридов с высокой комбинированной производительностью для содержания в фермерских хозяйств.
Опис
Ключові слова
птахівництво, кури, селекція, корми, птицеводство, куры, селекция, корма, poultry farming, hens, selection, stern
Цитування
Українські різновиди курей народної селекції / О. О. Катеринич, С. М. Руда, С. М. Панькова, І. А. Іонов // Корми і факти : щомісяч. журн.; редкол.: О. Єфімова (гол. ред.) та ін. – Київ : Агро Прес, 2017. – № 8 (84) серп. – С. 16–17.