Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/772
Title: „ВМЕСТО ЛИСТЬЕВ […] КОПЧЁНЫЕ СЕЛЁДКИ” : РАННИЙ СИМВОЛИЗМ В ПУБЛИКАЦИЯХ „НОВОГО ВРЕМЕНИ”
Other Titles: „ZAMIAST LIŚCI […] WĘDZONE ŚLEDZIE”: WCZESNY SYMBOLIZM W PUBLIKACJACH PISMA „NOWOJE WRIEMIA”
“INSTEAD OF LEAVES, […] SMOKED HERRINGS” : EARLY SYMBOLISM IN THE COLUMNS OF NOVOYE VREMYA”
Authors: Андрущенко, Е. А.
Keywords: мировая литература
русская литература
ранний символизм
Буренин Виктор
literatura światowa
literatura rosyjska
wczesna symbolika
Burenin Victor
world literature
russian literature
early symbolism
Burenin Victor
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (IKSI) ; Uniwersytet Warszawski (UW) ; Studia Interkulturowe
Citation: Андрущенко Е. А. „Вместо листьев […] копчёные селёдки”: ранний символизм в публикациях „Нового времени” / Е. А. Андрущенко // Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim : publik. nauk. / Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej ; Uniwersytet Warszawski ; pod red. naukową M. Latkowskiej. – Warszawa : IKSI : UW, 2017. – Tom 1. – С. 73–84.
Abstract: Эта статья описывает критическую позицию Виктора Буренина в отношении появляющегося символа в русской литературе 1880-х и 1890-х годов. В качестве автора «Критических эссе», очередной пятничной колонны в газете «Новое время», Буренин живо реагировал на феномены в современной русской литературе. Что касается символизма, он не только попытался интерпретировать его для своих широких читателей, но и продемонстрировал свою художественную посредственность как элитарное художественное движение. Очевидно, негативное отношение Буренина к авторам символизма способствовало новому движению искусства и способствовало формированию восприятия символизма для читателей «Нового времени». Artykuł przedstawia stanowisko krytycznoliterackie Wiktora Burienina z lat 80.–90. XIX w. wobec rodzącego się symbolizmu rosyjskiego. Będąc autorem stałej, piątkowej, rubryki Szki- ce krytyczne w czasopiśmie „Nowoje wriemia” (Nowy Czas), Burienin żywo reagował na no- we zjawiska w literaturze rosyjskiej. Krytyk starał się nie tylko uczynić elitarny symbolizm zrozumiałym dla czytelnika masowego, lecz także pokazać artystyczną przeciętność tego kie- runku. Przy wyraźnie negatywnym stosunku do autorów-symbolistów Burienin sprzyjał jed- nak popularyzacji symbolizmu, kształtowaniu jego reputacji w świadomości czytelników pis- ma „Nowoje wriemia”. This article describes Viktor Burenin’s critical position with regard to the emerging Symbol- ism in Russian literature of the 1880s and 1890s. As an author of ‘Critical essays’, a regular Friday column in the newspaper Novoye vremya (New Time), Burenin reacted vividly to phe- nomena in contemporary Russian literature. With regard to Symbolism, he not only attempted to interpret it for his wide-ranging readership but also to demonstrate its artistic mediocrity as an elitist art movement. Burenin’s clearly negative attitude towards Symbolist authors, how- ever, promoted the new art movement and contributed to forming the perception of Symbolism for ‘Novoye vremya’ readers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/772
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрущенко Е. А. Ранний символизм .pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.