„ВМЕСТО ЛИСТЬЕВ […] КОПЧЁНЫЕ СЕЛЁДКИ” : РАННИЙ СИМВОЛИЗМ В ПУБЛИКАЦИЯХ „НОВОГО ВРЕМЕНИ”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (IKSI) ; Uniwersytet Warszawski (UW) ; Studia Interkulturowe
Анотація
Эта статья описывает критическую позицию Виктора Буренина в отношении появляющегося символа в русской литературе 1880-х и 1890-х годов. В качестве автора «Критических эссе», очередной пятничной колонны в газете «Новое время», Буренин живо реагировал на феномены в современной русской литературе. Что касается символизма, он не только попытался интерпретировать его для своих широких читателей, но и продемонстрировал свою художественную посредственность как элитарное художественное движение. Очевидно, негативное отношение Буренина к авторам символизма способствовало новому движению искусства и способствовало формированию восприятия символизма для читателей «Нового времени». Artykuł przedstawia stanowisko krytycznoliterackie Wiktora Burienina z lat 80.–90. XIX w. wobec rodzącego się symbolizmu rosyjskiego. Będąc autorem stałej, piątkowej, rubryki Szki- ce krytyczne w czasopiśmie „Nowoje wriemia” (Nowy Czas), Burienin żywo reagował na no- we zjawiska w literaturze rosyjskiej. Krytyk starał się nie tylko uczynić elitarny symbolizm zrozumiałym dla czytelnika masowego, lecz także pokazać artystyczną przeciętność tego kie- runku. Przy wyraźnie negatywnym stosunku do autorów-symbolistów Burienin sprzyjał jed- nak popularyzacji symbolizmu, kształtowaniu jego reputacji w świadomości czytelników pis- ma „Nowoje wriemia”. This article describes Viktor Burenin’s critical position with regard to the emerging Symbol- ism in Russian literature of the 1880s and 1890s. As an author of ‘Critical essays’, a regular Friday column in the newspaper Novoye vremya (New Time), Burenin reacted vividly to phe- nomena in contemporary Russian literature. With regard to Symbolism, he not only attempted to interpret it for his wide-ranging readership but also to demonstrate its artistic mediocrity as an elitist art movement. Burenin’s clearly negative attitude towards Symbolist authors, how- ever, promoted the new art movement and contributed to forming the perception of Symbolism for ‘Novoye vremya’ readers.
Опис
Ключові слова
мировая литература, русская литература, ранний символизм, Буренин Виктор, literatura światowa, literatura rosyjska, wczesna symbolika, Burenin Victor, world literature, russian literature, early symbolism, Burenin Victor
Цитування
Андрущенко Е. А. „Вместо листьев […] копчёные селёдки”: ранний символизм в публикациях „Нового времени” / Е. А. Андрущенко // Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim : publik. nauk. / Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej ; Uniwersytet Warszawski ; pod red. naukową M. Latkowskiej. – Warszawa : IKSI : UW, 2017. – Tom 1. – С. 73–84.