Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7376
Название: Взаємодія закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями
Другие названия: Взаимодействие заведений внешкольного и общего среднего образования в процессе социализации детей с интеллектуальными нарушениями
Interaction of out-of-school and general secondary education institutions in the process of socialization of children with intellectual disabilities
Авторы: Коваленко, В. Є.
Ключевые слова: соціалізація
діти з інтелектуальними порушеннями
позашкільна освіта
заклад загальної середньої освіти
заклад спеціальної освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями
социализация
дети с интеллектуальными нарушениями
внешкольное образование
заведение общего среднего образования
заведение специального образования для детей с интеллектуальными нарушениями
socialization
children with intellectual disabilities
out-of-school education
general secondary education
special education for children with intellectual disabilities
Дата публикации: 2019
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ДІСА ПЛЮС
Библиографическое описание: Коваленко В. Є. Взаємодія закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. – Вип. 61. – С. 81–90.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається проблема взаємодії закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями. Уточнено сутність основних понять, охарактеризовано основні інститути соціалізації, встановлені основні логічні зв'язки між ними. Соціалізація дитини з інтелектуальними порушеннями розглядається як процес і результат засвоєння знань і навичок суспільного життя, формування загальноприйнятих стереотипів, норм і правил поведінки, освоєння прийнятих в суспільстві ціннісних орієнтацій, повноцінного включення в стандартні форми соціальної взаємодії та комунікації. Це в сукупності повинно забезпечити незалежний спосіб життя, ефективну соціальну та культурну інтеграцію. Встановлено, що в ситуації цілеспрямованого позитивного соціалізуючого впливу суспільства в осіб з інтелектуальними порушеннями реально сформувати соціально-значущі якості (інтереси, цінності, ціннісні орієнтації і цілі), які впливатимуть на самодетермінацію особистості на основі її внутрішньої і зовнішньої активності. Компенсаторну функцію в процесі виховання дітей з інтелектуальними порушеннями мають виконувати заклади позашкільної освіти, орієнтовані на соціальне виховання, формування соціально адаптованої особистості. Проаналізовано взаємодію закладів позашкільної і загальної середньої освіти як соціальну систему грамотного педагогічного впливу на соціалізацію дитини з інтелектуальними порушеннями. Формами організації взаємодії закладів позашкільної і загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями є створення студентських об'єднань на базі закладів загальної середньої освіти художньо-естетичного, мистецького, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, спортивного, соціально-реабілітаційного та оздоровчого напрямів позашкільної освіти. Важливою умовою для цього є модифікація освітніх програм творчих об'єднань позашкільної освіти відповідно до потенційних можливостей і потреб дітей з інтелектуальними порушеннями. В статье рассматривается проблема взаимодействия заведений внешкольного и общего среднего образования в процессе социализации детей с интеллектуальными нарушениями. Уточнена сущность основных понятий, охарактеризованы основные институты социализации, установлены основные логические связи между ними. Социализация ребенка с интеллектуальными нарушениями рассматривается как процесс и результат усвоения знаний и навыков общественной жизни, формирование общепринятых стереотипов, норм и правил поведения, освоение принятых в обществе ценностных ориентаций, полноценного включения в стандартные формы социального взаимодействия и коммуникации Это должно обеспечить независимый образ жизни, эффективную социальную и культурную интеграцию. Установлено, что в ситуации целенаправленного положительного социализирующего влияния общества у лиц с интеллектуальными нарушениями реально сформировать социально-значимые качества (интересы, ценности, ценностные ориентации и цели), которые будут влиять на самодетерминацию личности на основе ее внутренней и внешней активности. Компенсаторную функцию в процессе воспитания детей с интеллектуальными нарушениями должны выполнять учреждения внешкольного образования, ориентированные на социальное воспитание, формирование социально адаптированной личности. Проанализировано взаимодействие учреждений внешкольного и общего среднего образования как социальной системы грамотного педагогического воздействия на социализацию ребенка с интеллектуальными нарушениями. Формами организации взаимодействия заведений внешкольного и общего среднего образования в процессе социализации детей с интеллектуальными нарушениями является создание студенческих объединений на базе заведений общего среднего образования художественно-эстетического, художественного, туристско-краеведческого, эколого-натуралистического, спортивного, социально-реабилитационного внешкольное образование. Важным условием для этого модификация образовательных программ творческих объединений внешкольного образования в соответствии с потенциальными возможностями и потребностями детей с интеллектуальными нарушениями. The article deals with the problem of interaction of out-of-school and general secondary education institutions in the process of children’ socialization with intellectual disabilities. The essence of the basic concepts is clarified, the main institutions of socialization are characterized, the main logical relationships between them are established. The socialization of a child with intellectual disabilities is considered as a process and result of the assimilation of knowledge and skills in social life, the development of generally accepted stereotypes, norms and rules of behavior, the development of value orientations adopted in a society, full inclusion in the standard forms of social interaction and communication, in the aggregate, it should ensure an independent lifestyle, effective social and cultural integration. It has been established that in a situation of purposeful positive socializing public in persons with intellectual disabilities, it is possible to form socially significant qualities (interests, values, value orientations and goals) that will affect the self-determination of an individual based on his/her internal and external activity. The compensatory function in the process of raising children with intellectual disabilities should be performed by such institutions of socialization as out-of-school education institutions focused on social education, the formation of a socially adapted personality. The article analyzes the integration of out-of-school and general secondary education institutions as a social system of competent pedagogical influence on the socialization of a child with intellectual disabilities. Appropriate forms of organizing the interaction of out-of-school and general secondary education institutions in the process of socialization of children with intellectual disabilities are the creation of child’s associations on the basis of special institutions of general secondary education of artistic and aesthetic, artistic, tourism and local history, environmental and naturalistic, physical culture and sports, social rehabilitation and health improvement in directions of out-of-school education. An important condition for this is the modification of the educational programs for children associations of out-of-school education in accordance with the potential capabilities and needs of children with intellectual disabilities.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7376
Располагается в коллекциях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Коваленко В. Є. .pdf388.97 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.