ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті відображена тема використання інфографіки у навчальному процесі. Інфографіка є одним із методів візуалізації інформації. Інфографіка визначається як графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Інфографіка – це різноманітні карти, таблиці, діаграми (лінійні, стрічкові, стовпчикові, кругові, фігурні), схеми, креслення, картограми, картосхеми. Це стислий інформаційний матеріал, який ілюструє текстову інформацію, що містить заголовок, підпис, посилання на джерело інформації. Характерною особливістю інфографіки є компактність подання, як правило, значного обсягу інформації, а також виразність, зовнішня привабливість, оскільки важливим завданням інфографіки є привернути до себе увагу, викликати інтерес, змотивувати того, хто її побачив, вникнути в суть лаконічно відображеної інформації, осмислити її, запам’ятати. В освітньому процесі інфографіка може відігравати роль наочного дидактичного засобу, який застосовуєтся у процесі викладу нового матеріалу і є одним із продуктивних напрямів підвищення ефективності навчального процесу. В статье отражена тема использования инфографики в учебном процессе. Инфографика является одним из методов визуализации информации. Инфографика определяется как графическое визуальное представление информации, данных или знаний, предназначенных для быстрого и чёткого отображения комплексной информации. Инфографика - это разнообразные карты, таблицы, диаграммы (линейные, ленточные, колонкообразные, круговые, фигурные), схемы, чертежи, картограммы, картосхемы. Это краткий информационный материал, иллюстрирующий текстовую информацию, содержащую заголовок, подпись, ссылка на источник информации. Характерной особенностью инфографики является компактность представления, как правило, значительного объёма информации, а также выразительность, внешняя привлекательность, поскольку важной задачей инфографики является привлечь к себе внимание, вызвать интерес, мотивировать того, кто её увидел, вникнуть в суть лаконично отражённой информации, осмыслить её, запомнить. В образовательном процессе инфографика может играть роль наглядного дидактического средства, который применяется в процессе изложения нового материала и является одним из продуктивных направлений повышения эффективности учебного процесса.
Опис
Ключові слова
інформатика, інфографіка, методи візуалізації інформації, студентські роботи, информатика, инфографика, методы визуализации информации, студенческие работы, computer science, infographic, methods of information visualization, student work
Цитування
Глушич В. В. Використання інфографіки у навчальному процесі / В. В. Глушич, Л. І. Білоусова // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 54–57.