Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі», розділ «Механіка»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділ «Механіка» є складовою частиною НМК з фізики і призначені для підготовки педагогічних працівників. Запропоновані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділу «Механіка» дозволяють забезпечити: організацію виконання учнями лабораторних робіт, передбачених програмою з методики навчання фізики, формування та закріплення навичок роботи з лабораторним обладнанням, організацію визначення похибки та числової обробки результатів лабораторного експерименту, формування навичок самостійної роботи студентів з довідковою літературою, розвиток уважності й акуратності при виконанні лабораторних робіт, формування професійних компетентностей здобувачів освіти. Процес виконання лабораторних робіт побудовано за класичною та матеріалами, порядок виконання роботи й вимірювань, числову обробку результатів лабораторного експерименту та контрольні питання для обговорення виконаної роботи. Guidelines for the implementation of laboratory and practical work in the discipline "Methods of teaching physics at school" section "Mechanics" is an integral part of the NMC in physics and is intended for the preparation of pedagogical workers. The proposed guidelines for the implementation of laboratory work on the discipline "Methods of teaching physics at school" section "Mechanics" allow you to provide: the organization of students to perform laboratory work provided for by the program on the methodology of teaching physics, the formation and consolidation of skills in working with laboratory equipment, the body for processing the results of a laboratory experiment , the formation of skills for independent work of students with reference literature, the development of attentiveness and accuracy in the performance of laboratory work, the formation of professional competencies of applicants for education. The process of performing laboratory work is built on classical materials, the order of work and measurements, the numerical processing of the results of a laboratory experiment and control questions for discussing the work performed.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, методика навчання фізики, механіка, підготовка педагогічних працівників, guidelines, physics teaching methodology, mechanics, training of teachers
Цитування
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі», розділ «Механіка» : метод. рек. / В. В. Масич, Є. Б. Малець, О. В. Юрченко та ін. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 36 с.