Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6992
Title: Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму (на прикладі біографії М. Г. Хвильового)
Other Titles: The fate of the Ukrainian intelligentsia in the conditions of the totalitarian regime (on the example of the biography of M. H. Khvylovoho)
Authors: Федорова, В. О.
Keywords: ідеологічний тиск
репресії
націонал-комунізм
національна ідея
українізація
українська інтелігенція
ideological pressure
repression
national communism
national idea
Ukrainianization
Ukrainian intelligentsia
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Федорова В. О. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму (на прикладі біографії М. Г. Хвильового) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. О. Федорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 77 с. + дод.
Abstract: У роботі об’єктивно проаналізовано становище української інтелігенції в період утвердження тоталітарного режиму в УСРР. Детально розглянуто суспільно-політичні позиції М. Хвильового в ході проведення політики українізації, визначено роль письменника в організації та діяльності літературних об’єднань 1920-х – початку 1930-х років, з’ясовано їх значення для тогочасного українського суспільства. На основі фактів із життя Хвильового показано специфіку взаємовідносин інтелігенції і радянської влади в період згортання політики українізації на початку 1930-х років. The work objectively analyzes the situation of Ukrainian intelligentsia during the establishment of the totalitarian regime in the Ukrainian SSR. The socio-political positions of Khvylovoho during the policy of Ukrainianization were considered in detail; the writer's role in the organization and activity of literary associations of the 1920s - early 1930s was determined, and their importance for the Ukrainian society of that time was found out. On the basis of the facts from the life of Khvylovoho the specificity of the relations between the intelligentsia and the Soviet power during the period of the curtailing of the policy of Ukrainianization in the early 1930s is shown.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6992
Appears in Collections:2022Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.