Педагогічні умови виховання толерантності на уроках музики в шкільній практиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донбаський державний педагогічний університет
Анотація
Виховання толерантнсті в в шкільній практиці, на думку автора, слід починати з створення умов для ціннісного, власного ставлення молоді до сприймання кращих зразків світової культурної спадщини. Актуальними формами стають проведення уроків-діалогів, уроків-дискусій, позакласних заходів полікультурного спрямування, на яких учні можуть вільно висловлювати своє ставлення до творів мистецтва представників різних етнічних груп; брати участь в різноманітних творчих колективах тощо. Воспитание толерантности в школьной практике, по мнению автора, следует начинать с создания условий для ценностного, личностного отношения молодежи к восприятию лучших образцов мировой культурной наследия. Актуальными формами становятся проведение уроков-диалогов, уроков-дискуссий, внеклассных мероприятий поликультурного направления, на которых учащиеся могут свободно выражать свое отношение к произведениям искусства представителей разных этнических групп; участвовать в различных творческих коллективах и т.д. Education of tolerance in school practice, according to the author, should be to begin with creation of conditions for value, own relation young people to the perception of the best examples of world culture heritage. Topical forms are lessons-dialogues, lessons-discussions, extracurricular activities of multicultural areas in which students are free to express themselves attitude to works of art of different ethnic groups groups; participate in various creative teams, etc.
Опис
Ключові слова
педагогіка, виховання, толерантність, уроки музики, шкільна практика, педагогика, воспитание, толерантность, уроки музыки, школьная практика, pedagogy, education, tolerance, music lessons, school practice
Цитування
Беземчук Л. В. Педагогічні умови виховання толерантності на уроках музики в шкільній практиці / Л. В. Беземчук, О. О. Харченко, А. О. Свиридов // Демократія та освіта : викладання та навчання демократії в початковій школі та педагогічній освіті :матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Донб. держ. пед. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. Л. Гаврілова ; відп. ред.О. Хващевська]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2021. – С. 17–19.