ПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Ш. О. АМОНАШВІЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкриваються погляди Ш. О. Амонашвілі на проблему дитинства. Схарактеризовано ставлення видатного педагога до дитинства як до важливого періоду дорослішання. Розкрито особливості дитинства, визначені Ш. О. Амонашвілі, а саме: активне формування життєвого досвіду дитини протягом дитинства; наявність у дитини великого потенціалу росту, розвитку, унікальних можливостей і потенційних здібностей до навчання. Визначено основне завдання дорослих – допомога дитині в процесі дорослішання завдяки створенню необхідних умов і підтримці її просувань на цьому шляху. В данной статье раскрываются взгляды Ш. А. Амонашвили на проблему детства. Охарактеризовано отношение выдающегося педагога к детству (как к важному периоду взросления). Раскрыты особенности детства, определенные Ш. А. Амонашвили, а именно: активное формирование жизненного опыта ребенка в детстве; наличие у ребенка большого потенциала роста, развития, уникальных возможностей и потенциальных способностей к обучению. Определено основное задание взрослых – помощь ребенку в процессе взросления благодаря созданию необходимых условий и поддержке его продвижений на этом пути. Sh. O. Amonashvili’s views on the problem of childhood are revealed in this article. The famous pedagogue’s attitude to childhood (as to the main period of growing-up) is characterized. The peculiarities of childhood distinguished by Sh. O. Amonashvili are revealed. They are active formation of child’s life-time experience in childhood; person’s having great growth and development potential, unique opportunities and potential learning abilities etc. Adults’ main task is determined – helping a child in the process of growing up due to the creation of the necessary conditions and support of all his/her advancements on this way.
Опис
Ключові слова
дитинство, дитина, дорослішання, досвід, здібності, потенціал, Ш. О. Амонашвілі, детство, ребенок, взросление, опыт, способности, потенциал, Ш. А. Амонашвили, childhood, child, growing-up, experience, abilities, potential, Sh. A. Amonashvili
Цитування
Лупаренко С. Є. Проблема дитинства в педагогічній спадщині Ш. О. Амонашвілі / С. Є. Лупаренко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Сбруєва А. А. (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2013. – № 4 (30). – С. 26–34.