Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6768
Title: Жіночі персонажі російської народної казки та їхні міфологічні витоки
Other Titles: Женские персонажи русской народной сказки и их мифологические истоки
Female characters of Russian folk tales and their mythological origins
Authors: Севрук, К. А.
Keywords: російські народні казки
жіночі образи
російський фольклор
міфологія східних слов’ян
русские народные сказки
женские образы
русский фольклор
мифология восточных славян
Russian folk tales
female images
Russian folklore
mythology of the eastern Slavs
Issue Date: 15-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Cеврук К. О. Жіночі персонажі російської народної казки та їхні міфологічні витоки / К. О. Севрук // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 131–133.
Abstract: В роботі охарактеризовано особливості жіночих образів російської народної казки з точки зору відображення в них слідів міфологічних уявлень східних слов’ян. Актуальність теми визначається значимістю фольклору в історії розвитку культури людства, а також недостатньою вивченістю міфологічних витоків і збережених слідів міфологічної свідомості в російській народній казці в цілому та її жіночих персонажах. В работе охарактеризованы особенности женских образов русской народной сказки с точки зрения отражения в них следов мифологических представлений восточных славян. Актуальность темы определяется значимостью фольклора в истории развития культуры человечества, а также недостаточной изученностью мифологических истоков и сохранившихся следов мифологического сознания в русской народной сказке в целом и его женских персонажах. The paper characterizes the features of women's images in Russian folk tales in terms of their reflection of the traces of mythological representations of the East Slavs. The relevance of the topic is determined by the importance of folklore in the history of human cultural development, as well as by the lack of study of mythological origins and preserved traces of mythological consciousness in the Russian folk tale in general and its female characters.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6768
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cеврук К. О. .pdf367.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.