Математичний аналіз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено навчальні матеріали для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з математичного аналізу здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «014 Середня освіта (математика) ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Посібник містить методичні розробки практичних занять з курсу, що передбачають завдання для актуалізації й систематизації знань здобувачів, задачі для самостійного розв’язування, індивідуальні навчально-дослідні завдання, наведено приклади їх розв’язування. Посібник може використовуватись як у навчальному процесі педагогічного ЗВО у вивченні математичного аналізу, так і для самоосвіти бакалаврантів. В пособии представлены учебные материалы для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы по математическому анализу соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня специальности «014. Среднее образование (математика) ХНПУ имени Г.С. Сковороды. Пособие содержит методические разработки практических занятий по курсу, предусматривающих задачи для актуализации и систематизации знаний соискателей, задачи для самостоятельного решения, индивидуальные учебно-исследовательские задачи, приведены примеры их решения. Пособие может использоваться как в учебном процессе педагогического ЗВО в изучении математического анализа, так и для самообразования бакалавриатов. The manual contains educational materials for conducting practical classes and organizing independent work on mathematical analysis of applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the specialty "014. Secondary education (mathematics) KhNPU named after G.S. Frying pans. The manual contains methodological development of practical lessons for the course, providing tasks for updating and systematizing the knowledge of applicants, tasks for independent solution, individual educational and research tasks, examples of their solution are given. The manual can be used both in the educational process of the pedagogical HE in the study of mathematical analysis, and for self-education of undergraduates.
Опис
Ключові слова
математичний аналіз, практикум для здобувачів, бакалаврський рівень, математический анализ, практикум для соискателей, бакалаврский уровень, mathematical analysis, workshop for applicants, bachelor level
Цитування
Жерновникова О. А. Математичний аналіз : практикум для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спец. «014 Середня освіта (матем.)» / О. А. Жерновникова, Т. І. Дейніченко, О. Д. Чібісов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 96 с.