Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6701
Title: Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів стоматологів
Other Titles: Практическая значимость цифровых технологий для интеллектуального развития будущих стоматологов
The practical significance of digital technologies for the intellectual development of future dentists
Authors: Славінська, Ю. С.
Keywords: цифрові технології
інтелектуальний розвиток
студенти
аспірантські роботи
цифровые технологии
интеллектуальное развитие
студенты
аспирантские работы
digital technologies
intellectual development
students
graduate work
Issue Date: 2019
Publisher: Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Citation: Славінська Ю. С. Практична значущість цифрових технологій для інтелектуального розвитку майбутніх лікарів стоматологів / Ю. С. Славінська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 439–443.
Abstract: Обґрунтовано думку про те, що підвищення якості підготовки студентів для успішної професійної діяльності в умовах європейської конкуренції неможливе без створення сучасної матеріально-технічної та науково-дослідної бази на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогоденні цифрові технології стали базою для створення нових продуктів, цінностей, властивостей та, відповідно, основою отримання конкурентних переваг на освітньому ринку. Відбувається «цифровий перехід» від свого роду «аналогових» систем і процесів індустріальної економіки та інформаційного суспільства до «цифрової» економіки та «цифрового» суспільства. Рушійною силою цифрової економіки є людський капітал – тобто знання, таланти, навички, вміння, досвід, інтелект людей. Обосновано мнение, что повышение качества подготовки студентов для успешной профессиональной деятельности в условиях европейской конкуренции невозможно без создания современной материально-технической и научно-исследовательской базы на основе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня цифровые технологии стали базой для создания новых продуктов, ценностей, свойств и, соответственно, основой получения конкурентных преимуществ на образовательном рынке. Происходит «цифровой переход» от своего рода «аналоговых» систем и процессов индустриальной экономики и информационного общества к "цифровой" экономике и "цифрового" общества. Движущей силой цифровой экономики является человеческий капитал – то есть знания, таланты, навыки, умения, опыт, интеллект людей. The opinion is substantiated that improving the quality of training students for successful professional activity in the context of European competition is impossible without creating a modern material, technical and research base based on information and communication technologies. Today, digital technologies have become the basis for creating new products, values, properties and, consequently, the basis for gaining a competitive advantage in the educational market. There is a "digital transition" from the kind of "analogue" systems and processes of the industrial economy and information society to the "digital" economy and "digital" society. The driving force of the digital economy is human capital – i.e. people's knowledge, talents, skills, experience, intelligence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6701
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Славінська Ю. С..pdf300.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.