Навчання майбутніх учителів англійської мови монологічного мовлення з використанням TED Talks

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університеит імені М. Коцюбинського ; ТОВ «Друк плюс»
Анотація
Однією з актуальних проблем методичної науки на сучасному етапі розвитку вищої освіти є пошук шляхів використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови. В статті представлено методику формування монологічних умінь майбутніх учителів англійської мови на початковому етапі навчання у ЗВО з використанням матеріалів TED-конференцій. Автор окреслює основні вміння монологічного мовлення, котрими студенти мають оволодіти наприкінці першого року вивчення англійської мови в педагогічному ЗВО, пропонує шляхи реалізації основних принципів навчання в контексті формування вмінь монологічного мовлення майбутніх учителів за допомогою TED Talks та виокремлює критерії відбору доповідей учасників TED-конференцій, що можуть використовуватися як взірець монологічного висловлювання. Обґрунтовано доцільність використання підходу «зверху вниз» для навчання іншомовного монологічного мовлення в контексті мовної педагогічної освіти. В межах означеного підходу виокремлено 5 етапів формування монологічних умінь: підготовчий, рецептивний, рецептивно-репродуктивний, продуктивно- аналітичний, корективний. На кожному етапі запропоновано низку вправ, що можуть підвищити ефективність процесу оволодіння майбутніми вчителями здатністю до укладання власного монологічного висловлювання. З метою перевірки ефективності представленого комплексу вправ проведено методичний експеримент. Єдиним варійованим фактором експерименту обрано варіанти методики. Варіант А передбачав використання на продуктивно-аналітичному етапі вправ на рефлексію й аналіз майбутніми вчителями власної доповіді. Варіант Б методики полягав у виконанні студентами на цьому етапі вправ на аналіз і корекцію монологічних висловлювань інших учасників експерименту. Аналіз емпіричних даний та їх обробка методами математичної статистики дозволили дійти висновку, що обидва варіанти методики є ефективними. Проте середні показники сформованості монологічних умінь студентів, які аналізували доповіді інших учасників експерименту й надавали рекомендації щодо їх удосконалення, виявилися вищими, що обумовлює доцільність імплементації в освітній процес варіанту Б методики. Одной из актуальных проблем методической науки на современном этапе развития высшего образования есть поиск путей использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку. В статье представлена методика формирования монологических умений будущих учителей английского языка на начальном этапе обучения в ЗВО с использованием материалов TED-конференций. Автор описывает основные умения монологического вещания, которыми студенты должны овладеть в конце первого года изучения английского языка в педагогическом ЗВО, предлагает пути реализации основных принципов обучения в контексте формирования умений монологической речи будущих учителей с помощью TED Talks и выделяет критерии отбора докладов участников TED-конференций, что могут использоваться как образец монологического выражения. Обоснована целесообразность использования подхода «сверху вниз» для обучения иноязычной монологической речи в контексте речевого педагогического образования. В пределах указанного подхода выделено 5 этапов формирования монологических умений: подготовительный, рецептивный, рецептивно-репродуктивный, продуктивно-аналитический, коррективный. На каждом этапе предложен ряд упражнений, которые могут повысить эффективность процесса овладения будущими учителями способностью к заключению собственного монологического выражения. С целью проверки эффективности представленного комплекса упражнений проведен методический эксперимент. Единственным варьируемым фактором эксперимента выбраны варианты методики. Вариант А предполагал использование на продуктивно-аналитическом этапе упражнений на рефлексию и анализ будущими учителями собственного доклада. Вариант Б методики заключался в выполнении студентами на этом этапе упражнений на анализ и коррекцию монологических высказываний других участников эксперимента. Анализ эмпирических данных и их обработка методами математической статистики позволили дойти выводу, что оба варианта методики являются эффективными. Однако средние показатели сформированности монологических умений студентов, которые анализировали доклады других участников эксперимента и предоставляли рекомендации по их усовершенствованию, оказались выше, что обуславливает целесообразность имплементации в образовательный процесс варианта Б методики. One of the problems of current importance in modern higher education methodology is searching for the ways of using information and communication technology in professionally-oriented teaching of foreign languages. The article presents methods of developing trainee teachers’ English speech production skills at the initial stage of studying at university with the use of TED Talks. The author outlines the basic speech production skills which students are supposed to acquire by the end of the first year of studying English at a pedagogical university, suggests ways of implementing the main principles of teaching in the process of developing students’ speech production skills with the use of TED Talks and points out the criteria of selecting TED talks which can be used as a model of monologues.The study provides rationale for the use of “top-down” approach to teaching speech production to future teachers of English. In the context of this approach it is recommended to follow five steps in developing monologue skills: preparatory, receptive, receptive-reproductive, productive-analytical, corrective. At each step the researcher provides examples of activities which can increase the efficiency of future teachers’ acquisition of the ability to create one’s own monologue. In order to verify the effectiveness of the set of activities the author conducts a pedagogical experiment. The only variable factor is variants of methods. Variant A presupposes the use of activities for reflection and self-analysis of the produced monologues at the productive-analytical stage. Variant B consists in trainee teachers’ doing activities for analysis and correction of other students’ monologues. The findings of the experiment prove the efficiency of both variants of methods. However, the average indices of speech production skills of students who analyzed other participants’ monologues and gave recommendations for their improvement are higher which stipulates the necessity of implementing Variant B of methods in educational process.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, майбутні вчителі, монологічне мовлення, монологічні вміння, TED Talks, информационно-коммуникационные технологии, будущие учителя, монологическая речь, монологические умения, TED Talks, information and communication technology, monologue skills, speech production, TED Talks, trainee teachers
Цитування
Чухно О. А. Навчання майбутніх учителів англійської мови монологічного мовлення з використанням TED Talks / О. А. Чухно // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2021. – Вип. 61. – С. 74–84.