Культура ділової комунікації як об'єкт лінгвістичних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було досліджено культуру ділової комунікації як об'єкт лінгвістичних досліджень. Проблеми пошуку нових шляхів удосконалення культури ділової комунікації залишаються актуальними й перспективними у плані подальшого уточнення понять «ділова комунікація», «офіційно-ділова лексика», необхідності зіставлення особливостей перекладу типових для офіційної комунікації лексем на різних етапах формування державних та політичних інститутів, уточнення семантики певних номінацій та створення тлумачних словників ділової лексики, аналізу її фонологічних характеристик, морфологічних параметрів, встановлення її функцій у складі різних синтаксичних конструкцій, визначення ролі в інших стильових різновидах мови. Автором была исследована культура деловой коммуникации как объект лингвистических исследований. Проблемы поиска новых путей усовершенствования культуры деловой коммуникации остаются актуальными и перспективными в плане дальнейшего уточнения понятий «деловая коммуникация», «официально-деловая лексика», необходимости сопоставления особенностей перевода типичных для официальной коммуникации лексем на разных этапах формирования государственных и политических институтов, уточнения семантики номинаций и создания толковых словарей деловой лексики, анализа ее фонологических характеристик, морфологических параметров, установление ее функций в составе разных синтаксических конструкций, определение роли в других стилевых разновидностях языка. The author has investigated the culture of business communication as an object of linguistic research. The problems of searching for new ways to improve the culture of business communication remain relevant and promising in terms of further clarification of the concepts "business communication", "official-business vocabulary", the need to compare the features of translation of the lexemes typical for official communication at different stages of formation of state and political institutions, clarification of semantics of nominations and creation of explanatory dictionaries of business vocabulary, analysis of its phonological characteristics, morphological parameters, establishment of its functions.
Опис
Ключові слова
ділова комунікація, лінгвістичні дослідження, офіційно-діловий стиль, культура мови, деловая коммуникация, лингвистические исследования, официально-деловой стиль, культура языка, business communication, linguistic studies, formal business style, language culture
Цитування
Науменко П. Ю. Культура ділової комунікації як об'єкт лінгвістичних досліджень / П. Ю. Науменко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 105–109.