Особливості творення мас-медійних оказіоналізмів української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті проаналізувана динаміка активних і нових процесів у словотворенні, з’ясувано, які засоби словотворення використовуються найактивніше для формування лексики. Зростання динамічних процесів у суспільстві породжують активне словотворення іменників, у першу чергу, іменників – назв осіб. Активними базовими основами для них є також іменники: питомі та запозичені лексеми, загальні та власні назви (зокрема прізвища). В данной статье проанализирована динамика активных и новых процессов в словообразовании, выяснено, какие средства словообразования используются наиболее активно для формирования лексики. Рост динамических процессов в обществе порождают активное словообразование существительных, в первую очередь существительных – названий лиц. Активными базовыми основами для них есть также существительные: удельные и заимствованные лексемы, общие и собственные названия. This article analyzes the dynamics of active and new processes in word-formation and reveals which means of word-formation are most actively used for vocabulary formation. The growth of dynamic processes in society generates active word formation of nouns, primarily nouns - names of persons. Active base bases for them are also nouns: specific and borrowed lexemes, common and proper names.
Опис
Ключові слова
оказіоналізми, українська мова, словотворення, онлайн-газети, оказионализмы, украинский язык, словообразование, онлайн-газеты, ocasionalisms, ukrainian language, word formation, online newspapers
Цитування
Михайленко М. О. Особливості творення мас-медійних оказіоналізмів української мови / М. О. Михайленко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 99–104.