Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6625
Title: Дуалізм традиційного та інноваційного – етноінтегруючий елемент сучасних святкувань
Other Titles: Дуализм традиционного и инновационного – этноинтегрирующий элемент современных празднований
The dualism of traditional and innovative is an ethno-integrating element of modern celebrations
Authors: Роман, Н. М.
Keywords: народні свята
урочисті події
традиційні святкування
дуалізм традиційного та інноваційного
свята і святкування
соціально-мистецьке явище
народные праздники
торжественные события
традиционные празднования
дуализм традиционного и инновационного
праздники и празднование
социально-художественное явление
folk holidays
solemn events
traditional celebrations
dualism of traditional and innovative
holidays and celebrations
socio-artistic phenomenon
Issue Date: 2021
Publisher: Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Citation: Роман Н. М. Дуалізм традиційного та інноваційного – етноінтегруючий елемент сучасних святкувань / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: свята і святкування : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 25 – 26 червн. 2021 р. / Обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – с. 218–220.
Abstract: У сучасній культурі українського народу особливе місце належить святам і святкуванням. Зазначається, що циклічність та життєстверджуючий характер святкувань позитивно впливали на гармонізацію всіх сфер людської життєдіяльності. Сутність та ідейна спрямованість нинішніх святкувань є наслідками змін парадигми розвитку традиційної культури в цілому, та системи цінностей і соціально-економічної структури суспільства. Незважаючи на глибокі зміни, в нинішніх святах і святкуваннях зберігається старовинне підґрунтя, відроджуються прадавні елементи традиційних народних святкувань та розваг. Стародавні свята є невичерпним джерелом збереження національної спадкоємності. Українці завжди любили святкування, чекали на них і вважали їх винагородою за сумлінну й важку працю. Традиційні святкування – це веселощі, відпочинок, святкові застілля, музика, ігри, танці і співи. Концепція сучасних святкувань вийшла за межі етнографічної парадигми, хоча більшість нинішніх свят відображають систему культурно-історичної пам’яті і традицій свого етносу. Дуалізм традиційного та інноваційного є етноінтегруючим елементом сучасних святкувань, завдяки чому народні свята залишаються важливою складовою нинішньої цивілізації. В современной культуре украинского народа особое место принадлежит праздникам и празднованиям. Отмечается, что цикличность и жизнеутверждающий характер празднований оказывали положительное влияние на гармонизацию всех сфер человеческой жизнедеятельности. Сущность и идейная направленность нынешних празднований являются последствиями изменений парадигмы развития традиционной культуры в целом, системы ценностей и социально-экономической структуры общества. Несмотря на глубокие изменения, в нынешних праздниках и празднованиях сохраняется старинная основа, возрождаются древние элементы традиционных народных празднеств и развлечений. Старинные праздники являются неисчерпаемым источником сохранения национальной наследственности. Украинцы всегда любили празднования, ждали их и считали их вознаграждением за добросовестный и тяжелый труд. Традиционное празднование – это веселье, отдых, праздничные застолья, музыка, игры, танцы и пение. Концепция современных празднований вышла за пределы этнографической парадигмы, хотя большинство нынешних праздников отражают систему культурно-исторической памяти и традиций своего этноса. Дуализм традиционного и инновационного является этноинтегрирующим элементом современных празднований, благодаря чему народные праздники остаются важной составляющей нынешней цивилизации. Holidays and celebrations have a special place in the modern culture of the Ukrainian people. It is noted that the cyclical and life-affirming nature of the celebrations had a positive effect on the harmonization of all spheres of human life. The essence and ideological orientation of the current celebrations are the consequences of changes in the paradigm of traditional culture in general, and the system of values and socio-economic structure of society. Despite the profound changes, the current holidays and celebrations preserve the ancient foundation, reviving the ancient elements of traditional folk celebrations and entertainment. Ancient holidays are an inexhaustible source of preservation of national heritage. Ukrainians have always loved celebrations, waited for them and considered them a reward for conscientious and hard work. Traditional celebrations are fun, recreation, feasts, music, games, dancing and singing. The concept of modern celebrations is beyond the ethnographic paradigm, although most of the current holidays reflect the system of cultural and historical memory and traditions of their ethnic group. The dualism of traditional and innovative is an ethno-integrating element of modern celebrations, thanks to which national holidays remain an important component of today's civilization.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6625
ISBN: 978-617-7988-73-0
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.