ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь), Громадська організація «Пролісок-Бердянськ»
Анотація
У статті розглядається поняття «персональні дані працівника». Відмічається, що персональні дані працівника мають характеризувати фізичну особу як потенційного працівника. Тобто включати всі можливі характеристики, що ідентифікують або можуть конкретно ідентифікувати особу як таку, що здатна працювати чи працює за трудовим договором. Інакше кажучи, мова має йти про юридичний та фактичний зміст поняття «персональні дані працівника», що юридичний зміст поняття «персональні дані працівника» є значно ширшим від фактичного. Наголошується, що фактичний зміст поняття є значно детальнішим і змістовнішим, але він не є довільним і може включати в себе лише ті відомості, що дозволяє вимагати законодавство, керуючись особливостями виконання трудової функції працівника. В статье рассматривается понятие «персональные данные работника». Отмечается, что персональные данные работника должны характеризовать физическое лицо потенциального работника. То есть включать все возможные характеристики, которые идентифицируют или могут конкретно идентифицировать лицо как способное работать или работает по трудовому договору. Иными словами, речь должна идти о юридическом и фактическом содержании понятия «персональные данные работника», что юридическое содержание понятия «персональные данные работника» значительно шире фактического. Подчеркивается, что фактическое содержание понятия является более подробным и содержательным, но оно не является произвольным и может включать в себя только те сведения, что позволяет требовать законодательство, руководствуясь особенностями выполнения трудовой функции работника. The article discusses the concept of «personal data of the employee». It is noted that the personal data of an employee should characterize the physical person of a potential employee. That is, it should include all possible characteristics that identify or can specifically identify a person as capable of working or working under an employment contract. In other words, we should talk about the legal and factual content of the concept of «personal data of the employee», that the legal content of the concept of «personal data of the employee» is much broader than the factual one. It is emphasized that the actual content of the concept is more detailed and meaningful, but it is not arbitrary and may include only such information as the legislation allows, guided by the specifics of the employee's employment function.
Опис
Ключові слова
персональні дані, трудові відносини, інформація, працівники, персональные данные, трудовые отношения, информация, работники, personal data, employment relationship, info, employees
Цитування
Коваленко О. О. Щодо розуміння поняття «персональні дані працівника» / О. О. Коваленко // Азовські правові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Бердянськ, 21–22 трав. 2021 р. – Бердянськ : Модем-1, 2021. – С. 73–77.