Особливості готовності сучасної студентської молоді до створення сім’ї у юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовані особливості готовності сучасної студентської молоді до створення сім’ї у юнацькому віці. Досліджено, що молодь не проявляє психологічної готовності до цього. Спостерігаються протиріччя, коли юнаки вказують свій вік відповідним для створення сім’ї, заявляють про важливість таких стосунків для себе, але фактично не бажають і не вважають себе готовими вступати в шлюб у даний час, відкладаючи це на майбутнє. Сьогодні їх недостатньо цікавить продовження роду та навіть кохання, їм достатньо мати можливість спілкуватися і знаходитися поруч. Саме такими стосунками, незважаючи на його офіційне визнання сімейним кодексом, часто характеризується цивільний шлюб, який є поширеною сучасною тенденцією. В статье проанализированы особенности готовности современной студенческой молодежи к созданию семьи в юношеском возрасте. Исследовано, что молодежь не проявляет психологической готовности к этому. Наблюдаются противоречия, когда юноши указывают свой возраст подходящим для создания семьи, заявляют о важности таких отношений для себя, но фактически не желают и не считают себя готовыми вступать в брак в настоящее время, откладывая это на будущее. Сегодня их недостаточно интересует продолжение рода и даже любовь, им достаточно иметь возможность общаться и находиться рядом. Именно такими отношениями, несмотря на его официальное признание семейным кодексом, часто характеризуется гражданский брак, являющийся распространенной современной тенденцией. The article analyzes the features of the readiness of modern student youth to create a family in adolescence. It has been researched that young people are not psychologically ready for this. There is a contradiction, with young men indicating their age as suitable for starting a family, declaring the importance of such relationships to themselves, but not actually wishing or considering themselves ready to get married at the moment, postponing it for the future. Today, they are not sufficiently interested in procreation or even love, it is enough for them to be able to communicate and be around each other. It is this kind of relationship, despite its official recognition by the family code, that often characterises civil marriage, which is a widespread modern trend.
Опис
Ключові слова
молодь, створення сім’ї, юнацький вік, магістерські роботи, молодежь, создание семьи, юношеский возраст, магистерские работы, youth, starting a family, adolescence, master's works
Цитування
Підчасов Є. В. Особливості готовності сучасної студентської молоді до створення сім’ї у юнацькому віці / Є. В. Підчасов, Є. О. Зіза // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 250–254.