Інноваційні процеси у вищій школі освіті окремих країн світу й України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У наш час потребують спеціального вивчення й аналізу сучасний стан і подальший розвиток інноваційних процесів вищої освіти. Наймогутнішими ініціаторами змін у системі вищої освіти виступають не її власні проблеми чи негаразди (системні чинники), а ті, які перебувають поза нею, насамперед, пріоритети й вимоги до навчання і виховання, спричинені включенням конкретної країни до спільного руху світового співтовариства в майбутнє, змінами у виробництві, культурі та поведінці. Виявлено, що в структурі світової вищої освіти домінують дві тенденції: 1) унітарна, або єдина, система, коли вища освіта забезпечується університетами чи відповідними до них закладами; 2) бінарна, або подвійна, система з традиційним університетським сектором, що так чи інакше опирається на концепцію Humboldt університету та на окремий неуніверситетський сектор вищої освіти, що має чітко окреслену структуру. У бінарній системі чітко розрізняють університети, які пропонують програми з поглибленим теоретичним курсом, спрямованим на ґрунтовний науковий пошук, та неуніверситетські заклади, що пропонують програми професійного навчання високого рівня. Аналіз різних видів і форм педагогічних інновацій у педагогічній освіті Німеччини, що можуть знайти місце в підготовці вчителів в Україні, дав змогу виокремити й узагальнити основні перспективи змін у педагогічній діяльності викладачів і студентів у процесі інноваційного навчання порівняно з традиційним, а саме: ускладнення діяльності щодо розробки навчальних курсів у зв’язку зі швидким розвитком технологічної основи навчання; необхідність проєктивних знань і вмінь для моделювання цілісних технологій навчання і виховання; посилення вимог до якості навчальних матеріалів у зв’язку з відкритістю доступу до них, контролю за ними; підвищення рівня і динаміки процесів для засвоєння інформації, що постійно розширюється; зростання ролі взаємодії суб’єктів навчання зі зміщенням центру навчального процесу від викладача до студента. В настоящее время требуют специального изучения и анализа современное состояние и дальнейшее развитие инновационных процессов высшего образования. Самыми мощными инициаторами изменений в системе высшего образования выступают не его собственные проблемы или неурядицы (системные факторы), а находящиеся вне его прежде всего приоритеты и требования к обучению и воспитанию, вызванные включением конкретной страны в совместное движение мирового сообщества в будущее, изменениями в производстве, культуре и поведении. Выявлено, что в структуре мирового высшего образования доминируют две тенденции: 1) унитарная или единственная система, когда высшее образование обеспечивается университетами или соответствующими учреждениями; 2) бинарная, или двойная, система с традиционным университетским сектором, так или иначе опирающимся на концепцию Humboldt университета и на отдельный неуниверситетский сектор высшего образования, имеющий четко очерченную структуру. В бинарной системе четко различают университеты, предлагающие программы с углубленным теоретическим курсом, направленным на обстоятельный научный поиск и неуниверситетские учреждения, предлагающие программы профессионального обучения высокого уровня. Анализ различных видов и форм педагогических инноваций в педагогическом образовании Германии, которые могут найти место в подготовке учителей в Украине, позволил выделить и обобщить основные перспективы изменений в педагогической деятельности преподавателей и студентов в процессе инновационного обучения по сравнению с традиционным, а именно: усложнение деятельности разработка учебных курсов в связи с быстрым развитием технологической основы обучения; необходимость проективных знаний и умений для моделирования целостных технологий обучения и воспитания; ужесточение требований к качеству учебных материалов в связи с открытостью доступа к ним, контроля за ними; повышение уровня и динамики процессов для усвоение постоянно расширяющейся информации; возрастание роли взаимодействия субъектов обучения со смещением центра учебного процесса от преподавателя к студенту. The current state and further development of innovation processes in higher education requires special study and analysis. Powerful initiators of change in the system of higher education are not its own problems or problems (systemic factors), but those that are outside it, especially the priorities and requirements for training and education, caused by the inclusion.
Опис
Ключові слова
європейська інтеграція, освітні технології, інноваційні процеси, вища освіта, підготовка вчителів, унітарна система, бінарна система, заклади вищої освіти, европейская интеграция, высшее образование, подготовка учителей, унитарная система, бинарная система, высшее образование, European integration, educational technology, іnnovation processes, higher education, training of teachers, unitary system, binary system, higher education institutions
Цитування
Інноваційні процеси у вищій школі освіті окремих країн світу й України / В. В. Гончарук, В. А. Вітенко, Т. М. Собченко, С. Ю. Люльчак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи / [редкол.: В. М. Слабко (голов. ред.) та ін.]. – 2021. – Вип. 80. – Т. 1. – С. 75–80.’