Про необхідність навчання студентів немовних спеціальностей англомовних публічних виступів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького
Анотація
У представленій роботі йдеться про необхідність навчання студентів немовних спеціальностей англомовним публічним виступам. Доведено, що уміння змістовно і переконливо висловлювати свої думки і позицію іноземною мовою сучасній людині – фахівцю різних галузей – може знадобитися в різноманітних життєвих і професійних обставинах. Одночасно з достатнім рівнем володіння мовою, знанням її граматики, багатою лексичної базою, важливим для побудови грамотної, структурованої публічної промови, яка б здійснила потрібний, з точки зору оратора, вплив на аудиторію слухачів, є знання і розуміння основ риторики як класичної, так і сучасних її тенденцій. Тому важливою і актуальною на сьогодні є проблема навчання здобувачів як основам риторики, так і сучасним її аспектам. В представленной работе речь идет о необходимости обучения студентов неязыковых специальностей англоязычным публичным выступлениям. Доказано, что умение содержательно и убедительно выражать свои мысли и позицию на иностранном языке современному человеку – специалисту разных отраслей – может потребоваться в различных жизненных и профессиональных обстоятельствах. Одновременно с достаточным уровнем владения языком, знанием его грамматики, богатой лексической базой, важным для построения грамотной, структурированной публичной речи, которая бы оказала нужное, с точки зрения оратора, влияние на аудиторию слушателей, есть знание и понимание основ риторики как классической, так и современных ее тенденций. Поэтому важна и актуальна сегодня проблема обучения соискателей как основам риторики, так и современным ее аспектам.The present paper deals with the necessity to teach students of non-language specialities English-speaking public speeches. It is proved that the ability to express their thoughts and position in a foreign language meaningfully and convincingly to a modern person - a specialist in various fields - may be needed in a variety of life and professional circumstances. Simultaneously with a sufficient level of language proficiency, knowledge of its grammar, rich lexical base, important for building a literate, structured public speech, which would have the necessary, from the point of view of the speaker, the impact on the audience, there is knowledge and understanding of the basics of rhetoric, both classical and modern trends. Therefore, the problem of teaching applicants both the basics of rhetoric and modern is important and relevant today its aspects.
Опис
Ключові слова
англійська мова, методика навчання іноземних мов, публічна промова, немовні спеціальності, риторика, оратор, английский язык, методика обучения иностранным языкам, публичная речь, неязыковые специальности, риторика, оратор, English, methods of teaching foreign languages, public speech, non-language specialties, rhetoric, speaker
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Про необхідність навчання студентів немовних спеціальностей англомовних публічних виступів / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості : матеріали Всеукр. наук. конф., Мелітополь, 30 квіт. 2021 р. / за заг. ред. О. Троїцької. – Мелітополь, 2021. – С. 42–45.