Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6474
Title: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРАМ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
Other Titles: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТРАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING EDUCATIONAL DISCIPLINES TO MASTER OF EDUCATION, PEDAGOGICAL SCIENCES
Authors: Кайдалова, Л. Г.
Науменко, Н. В.
Keywords: методика викладання
вища освіта
заклад вищої освіти
викладач
магістр освітніх, педагогічних наук
методика преподавания
высшее образование
учреждение высшего образования
преподаватель
магистр образовательных, педагогических наук
teaching methodology
higher education
institution of higher education
teacher
master of education, pedagogical sciences
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "ХПІ"
Citation: Кайдалова Л. Г. Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 2. – С. 59–69.
Abstract: В статті розглянуто проблеми професійної підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти; досліджено теоретико-методичні засади удосконалення методик викладання навчальних дисциплін у професійній підготовці магістрів; доведено необхідність їх модернізації за рахунок впровадження інноваційних методів і технологій навчання, діалогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Реалізовано методику викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрены проблемы профессиональной подготовки магистров образовательных, педагогических наук в учреждениях высшего образования; исследовано теоретико-методические основы совершенствования методик преподавания учебных дисциплин в профессиональной подготовке магистров; доказана необходимость их модернизации за счет внедрения инновационных методов и технологий обучения, диалогического взаимодействия субъектов образовательного процесса. Реализовано методику преподавания учебных дисциплин магистрам образовательных, педагогических наук в условиях дистанционного обучения. The article examines the problems of professional training of masters in pedagogical sciences in higher education institutions; analyzes theoretical and methodological bases for improving the methods of teaching academic disciplines in the professional training of masters; proves the necessity of their modernization by introducing innovative methods and teaching technologies, dialogical interaction of the subjects of the educational process. Implemented the methodology of teaching academic disciplines to masters of educational, pedagogical sciences in a distance learning environment.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6474
ISSN: 2078-7782
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.