Підготовка дитини з вадами слуху у родині до навчання в інклюзивному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статі було проаналізовано підготовку дитини з вадами слуху у родині до навчання в інклюзивному навчальному закладі. Батьки відіграють головну роль в розвитку та освіті своєї дитини, вони оберають тип освіти для дитини і будуть підтримувати її в навчанні. Батьки мають знати про різні комунікативні можливості дітей з вадами слуху: усне мовлення, жестову мову, дактилювання. Вони повинні прийняти власне рішення стосовно спілкування і бути впевненими, що воно є правильним для їхньої дитини з вадами слуху. Дуже скоро батьки зрозуміють, яка система навчання є найефективнішою для неї – спеціальний чи загальноосвітній навчальні заклади. Автором в статье было проанализировано подготовку ребенка с недостатками слуха в семье к обучению в инклюзивном образовательном учреждении. Родители играют главную роль в развитии и образовании своего ребенка, они выбирают тип образования для ребенка и будут поддерживать его в обучении. Родители должны знать о различных коммуникативных возможностях детей с пороками слуха: устная речь, жестовой язык, дактилирование. Они должны принять собственное решение об общении и быть уверенными, что оно правильно для их ребенка с недостатками слуха. Очень скоро родители поймут, какая система обучения является наиболее эффективной для нее – специальное или общеобразовательное учебное заведение. The author in the article analyzed the preparation of a child with hearing impairments in the family to study in an inclusive educational institution. Parents play a major role in their child's development and education, they choose the type of education for their child and will support them in their learning. Parents should be aware of the different communication abilities of children with hearing loss: Speech, sign language, dactyling. They must make their own decision about communication and be confident that it is right for their hearing impaired child. Very soon the parents will understand whether special education or mainstream education is the most effective system for her.
Опис
Ключові слова
порушення слуху, інклюзивне навчання, діти, родина, загальноосвітні навчальні заклади, нарушение слуха, инклюзивное обучение, дети, семья, общеобразовательные учебные заведения, hearing loss, inclusive education, children, family, general education institutions
Цитування
Пушкаренко В. Підготовка дитини з вадами слуху у родині до навчання в інклюзивному навчальному закладі / В. Пушкаренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 318–319.