Щодо оцінки небезпеки життю та здоров’ю населення України в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було наведено оцінку небезпеки життю та здоров’ю населення України в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Розмір соціальних наслідків від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру вказує на необхідність перегляду принципів цивільного захисту, які повинно спрямувати на розвиток заходів попередження та недопущення виникнення не тільки техногенних, а й природних небезпек, що провокують додаткові фінансові, матеріальні та соціальні навантаження на розвиток держави, які мають згубний вплив на здоров’я людей. В данной статье автором была приведена оценка опасности жизни и здоровью населения Украины в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Размер социальных последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера указывает на необходимость пересмотра принципов гражданской защиты, которые должны быть направлены на развитие мер предупреждения и недопущения возникновения не только техногенных, но и природных опасностей, провоцирующих дополнительные финансовые, материальные и социальные нагрузки на развитие государства, которые оказывают губительное влияние на здоровье людей. In this article, the author provided an assessment of the danger to life and health of the population of Ukraine in conditions of emergencies of natural and man-made character. The size of social consequences of emergencies of natural and man-made character indicates the need to revise the principles of civil protection, which should be aimed at the development of measures to prevent and avoid the occurrence of not only man-made but also natural hazards that provoke additional financial, material and social burden on the state development, which has a devastating impact on human health.
Опис
Ключові слова
надзвичайні ситуації, здоров’я населення, цивільний захист, чрезвычайные ситуации, здоровье населения, гражданская защита, emergencies, public health, civil defence
Цитування
Тютюник В. В. Щодо оцінки небезпеки життю та здоров’ю населення України в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру / В. В. Тютюник, В. Д. Калугін, О. В. Сидоренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 233–236.