Формування ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи на концептуальних засадах екоетики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто тему формування ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи на концептуальних засадах екоетики. В процесі навчання відбувається не лише розширення поінформованості стосовно сучасних досягнень екоетики, а засвоєння їх у власній діяльності, що базується на реалізації психоемоційних властивостей людини: співпереживанні, співчутті, радості, любові, відчутті гармонії. В статье рассмотрена тема формирования ценностного отношения будущего учителя к природе на концептуальных основах экоэтики. В процессе обучения происходит не только расширение осведомленности о современных достижениях экоэтики, а усвоение их в собственной деятельности, базирующейся на реализации психоэмоциональных свойств человека: сопереживании, сочувствии, радости, любви, ощущении гармонии. The article deals with the topic of shaping a future teacher's value attitude towards nature on the conceptual foundations of ecoethics. In the process of training there is not only expansion of The training process includes not only awareness of modern achievements of ecoethics, but also assimilation of them in own activity, based on realization of human psycho-emotional properties: empathy, sympathy, joy, love, feeling of harmony.
Опис
Ключові слова
екоетична освіта, екоетичне виховання, екоетика, студентські роботи, экоэтическое образование, экоэтическое воспитание, экоэтика, студенческие работы, eco-ethics education, ecoethics, student work
Цитування
Александрович Н. О. Формування ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи на концептуальних засадах екоетики / Н. О. Александрович // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 24–26.