Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6279
Title: Розвиток здоров'я особистості через освіту: досвід вальдорфської школи
Other Titles: Развитие здоровья личности через образование: опыт вальдорфской школы
Development of personal health through education: the experience of the Waldorf school
Authors: Іонова, О. М.
Ионова, Е. Н.
Ionova, О.
Keywords: виховання здоров'я
освіта
вальдорфська школа
школярі
воспитание здоровья
образование
вальдорфская школа
школьники
health
health education
waldorf school
schoolchildren
Issue Date: 7-Apr-2011
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іонова О. М. Розвиток здоров'я особистості через освіту: досвід вальдорфської школи / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С.13–23.
Abstract: В статті висвітлено результати діяльності вальдорфської школи як здоров’язбережувальної освіти особистості. Навчання дітей у вальдорфській школі порівняно з традиційною школою позитивно впливає на інтелектуальну активність, індивідуальну ініціативність, творчість, самостійність рішень, душевну стабільність, соціальну компетентність, координованість тіла й рухів, а отже, сприяє здоровому розвитку дитини. В статье отражены результаты деятельности вальдорфской школы как здоровьесберегающего образования личности. Обучение детей в вальдорфской школе по сравнению с традиционной школой оказывает положительное влияние на интеллектуальную активность, индивидуальную инициативность, творчество, самостоятельность решений, душевную стабильность, социальную компетентность, координированность тела и движений, а следовательно, способствует здоровому развитию ребенка. The article reflects the results of the Waldorf school as a health-promoting education for the individual. The education of children in a Waldorf school compared to a traditional school has a positive impact on intellectual activity, individual initiative, creativity, independent decision-making, mental stability, social competence, body and movement coordination and therefore contributes to the healthy development of the child.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6279
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М. .pdf222.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.