Невичерпний скарб. 2020 № 1 (14)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про навчання на дистанційному курсі; про світове місто Харків; про інформаційну культуру студентів та аспірантів; про загальноуніверситеську подорож до Сковородинівки; про академічну доброчесність; про інформаційні ресурси – каталог, бібліотеку, архів; про переможний персональний покажчик. В бюллетене освещаются различные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности ее фондов. В выпуске: об обучении на дистанционном курсе; о мировом город Харьков; об информационной культуре студентов и аспирантов; о загальноуниверситеську путешествие в Сковородиновку; об академической добродетель; об информационных ресурсах - каталог, библиотеку, архив; о победном персональный указатель. The bulletin covers various aspects of the activities of the Scientific Library of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, reveals the features of its funds. In the issue: about distance learning; about the world city of Kharkiv; about the information culture of students and graduate students; about the university trip to Skovorodynivka; about academic integrity; about information resources - catalog, library, archive; about the winning personal index.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, бібліотека, дистанційні курси, анонс, мініатюрна книга, екскурсія, Сковородинівка, читання, послуги, саморозвиток, Бібліотекар року, інформаційні ресурси, электронный бюллетень, библиотека, дистанционные курсы, анонс, миниатюрная книга, экскурсия, Сковородиновка, чтение, услуги, саморазвитие, Библиотекарь года, информационные ресурсы, e-newsletter, library, distance learning courses, announcement, miniature book, excursion, Skovorodynivka, reading, services, self development, Librarian of the Year, information resources
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ імені Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2020. – № 1 (14), січ.-квіт. – 12 с.