МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТІЛЕСНОГО Я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків методики проективної діагностики тілесного Я. Методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я» є самостійним інструментом для вивчення ознак психосоматичної компетентності особистості, яка відповідає сучасним вимогам до психометричного обґрунтування особистісних методик. Психосоматична компетентність розуміється як система здатностей когнітивного компоненту тілесного Я, що пов’язана із прийняттям свого тіла, як складової цілісного організму, та обумовлює саморегуляцію засновану на досвіді застосування внутрішнього діалогу з тілесним Я. В статье проведен анализ научных изысканий методики проективной диагностики телесного Я. Методика незаконченных предложений «Вербализация телесного Я» является самостоятельным инструментом для изучения признаков психосоматической компетентности личности, которая отвечает современным требованиям к психометрическому обоснованию личностных методик. Психосоматическая компетентность понимается как система способностей когнитивного компонента телесного Я, связанных с принятием своего тела, как составляющей целостного организма, и обусловливает саморегуляцию основанную на опыте применения внутреннего диалога с телесным Я. The article analyzes the scientific research of the projective diagnostics technique of the bodily self. The incomplete sentence technique "Verbalisation of the corporeal self" is an independent tool for studying the traits of psychosomatic competence of an individual, which meets modern requirements for psychometric validation of personality techniques. Psychosomatic competence is understood as a system of abilities of the cognitive component of the bodily self, related to the acceptance of the body as part of the holistic organism, and conditioned self-regulation based on the experience of applying the internal dialogue with the bodily self.
Опис
Ключові слова
проективна діагностика, тілесне Я, психосоматична компетентність, проективная диагностика, телесное Я, психосоматическая компетентность, projective diagnostics, bodily self, psychosomatic competence
Цитування
Хомуленко Т. Б. Методика проективної діагностики тілесного я / Т. Б. Хомуленко, В. О. Крамченкова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 86–87.