Візуальні дидактичні засоби: cтворення та використання в освітній практиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник присвячено проблемі використання та створення авторських дидактичних візуальних засобів для їх застосування в освітній практиці. У посібнику розкрито особливості, специфіку та поетапну технологію створення візуальних засобів; висвітлено використання технологій візуалізації в сучасних освітніх трендах; з’ясовано принципи, яким має відповідати візуалізація, враховуючи її основні функції. Розкрито вимоги до цифрових візуальних засобів дидактичного призначення ; наведено класифікацію інструментарію для створення візуального контенту на основі хмарних сервісів. Запропонований посібник може бути корисним для педагогів-науковців, викладачів, учителів, студентів педагогічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти. Учебно-методическое пособие посвящено проблеме использования и создания авторских дидактических визуальных средств для их применения в образовательной практике. В пособии раскрыты особенности, специфику и поэтапную технологию создания визуальных средств; освещены использование технологий визуализации в современных образовательных трендах; выяснено принципы, которым должен отвечать визуализация, учитывая ее основные функции. Раскрыто требования к цифровым визуальных средств дидактического назначения; приведена классификация инструментария для создания визуального контента на основе облачных сервисов. Предложенный пособие может быть полезным для педагогов-ученых, преподавателей, учителей, студентов педагогических специальностей, слушателей институтов последипломного образования. The educational-methodical manual is devoted to the problem of using and creating author's didactic visual aids for their use in educational practice. The manual reveals the features, specifics and stage-by-stage technology of creating visual aids; highlights the use of visualization technologies in modern educational trends; clarified the principles that visualization should meet, given its basic functions. The requirements for digital visual aids for didactic purposes are disclosed; the classification of tools for creating visual content based on cloud services is given. The proposed manual can be useful for educational scientists, teachers, teachers, students of pedagogical specialties, students of postgraduate education institutes.
Опис
Ключові слова
візуальні засоби, візуалізація, освітні тренди, хмарні сервіси, дидактичні візуальні засоби, визуальные средства, визуализация, образовательные тренды, облачные сервисы, дидактические визуальные средства, visual aids, visualization, educational trends, cloud services, didactic visual aids
Цитування
Житєньова Н. В. Візуальні дидактичні засоби: cтворення та використання в освітній практиці : навч.-метод. посіб. / Н. В. Житєньова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2019. – 88 с.