ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВРАХУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський нацональний університет внутрішніх справ
Анотація
Статтю присвячено практичним аспектам урахування судових рішень у кримінальних справах під час розгляду судами адміністративних справ. Розгляд зазначеного питання проводиться із практичного погляду. А саме: з’ясовується, чи завжди доцільно та необхідно враховувати, яким саме чином, судові рішення у кримінальних справах під час розгляду судами адміністративних справ. Також у статті порушено питання щодо врахування судами матеріалів кримінальних проваджень в адміністративному судочинстві. Статья посвящена практическим аспектам учета судебных решений по уголовным делам при рассмотрении судами административных дел. Рассмотрение этого вопроса проводится с практической точки зрения. А именно: выясняется, всегда целесообразно и необходимо учитывать, каким образом, судебные решения по уголовным делам при рассмотрении судами административных дел. Также в статье затронуты вопросы по учету судами материалов уголовных производств в административном судопроизводстве. The article deals with the practical aspects of the consideration of judgments in criminal cases by courts in administrative cases. It examines the issue from a practical point of view. Namely, it is clarified whether it is always appropriate and necessary to take into account, in what way, court decisions in criminal cases during the consideration of administrative cases by the courts. The article also touches on the issue of courts taking into account the materials of criminal proceedings in administrative court proceedings.
Опис
Ключові слова
вирок суду у кримінальному провадженні, фіктивне підприємництво, декриміналізація, адміністративне судочинство, приговор суда в уголовном производстве, фиктивное предпринимательство, декриминализация, административное судопроизводство, court verdict in criminal proceedings, fictitious entrepreneurship, decriminalization, administrative proceedings
Цитування
Плотнікова А. В. Деякі практичні аспекти врахування судових рішень у кримінальних справах при розгляді судами адміністративних справ / А. В. Плотнікова // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Вип. 6, т. 2. – Київ, 2020. – С. 214–219.