Лексичні полонізми в українській мові: хронологічний і семантичний аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті зазначає, що територіальна суміжність українських і польських земель, торгівля, культурний обмін, а головне суспільно-політичні умови обох народів сприяли проникненню, а відтак і запозиченню польських слів в українську мову. Незважаючи на значний мовознавчий доробок щодо функціонування полонізмів в українській мові, деякі аспекти потребують детальнішого висвітлення, зокрема встановлення часу проникнення запозичень, особливості вживання полонізмів у художніх текстах окремих історичних періодів, їхня лексикографічна фіксація і маркованість. Автор статьи отмечает, что территориальная смежность украинских и польских земель, торговля, культурный обмен, а главное общественно-политические условия обоих народов способствовали проникновению, а затем и заимствованию польских слов в украинском языке. Несмотря на значительный языковедческий доработок по функционированию полонизмов в украинском языке, некоторые аспекты требуют детального освещения, в частности установление времени проникновения заимствований, особенности употребления полонизмов в художественных текстах отдельных исторических периодов, их лексикографическая фиксация и маркировка. The author of the article notes that the territorial adjacency of Ukrainian and Polish lands, trade, cultural exchange, and most importantly the socio-political conditions of both peoples contributed to the penetration and, consequently, the borrowing of Polish words into the Ukrainian language. Despite the significant linguistic achievements in relation to functioning of Polonisms in the Ukrainian language, some aspects need more detailed coverage, in particular the establishment of the time of penetration of borrowings, the peculiarities of the use of Polonisms in the literary texts of certain historical periods, their lexicographic fixation and labeling.
Опис
Ключові слова
українська мова, польська мова, польські запозичення, лексичні полонізми, хронологічний аспект, украинский язык, польский язык, польские заимствования, лексические полонизмы, хронологический аспект, Ukrainian language, Polish language, Polish borrowings, lexical polonisms, chronological aspect
Цитування
Піддубна В. В. Лексичні полонізми в українській мові: хронологічний і семантичний аспекти / В. В. Піддубна // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 154–159.