ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ГУРТКА ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто позаурочну діяльність учнів за інтересами в предметних гуртках, які сприяють розвитку дитини в певній сфері науки, культури. На сьогодні вже накопичений досвід роботи гуртків загальнокультурного, загальноінтелектуального, соціального, спортивно-оздоровчого спрямування. Діяльність літературно-театрального гуртка передбачає знайомство учнів з різноманітними видами шкільних театрів, які поділяють на три великі групи: верхові, настільні, стендові. Літературно-театральний гурток сприятиме формуванню читацьких компетентностей, розвитку індивідуальних можливостей дитини, вихованню учня-читача. Гурткове заняття допоможе вирішувати завдання емоційного, творчого, літературного, інтелектуального розвитку дитини, а також проблеми морально-етичного виховання, оскільки в такому випадку читання для дитини стає і працею, і творчістю, і новим відкриттям, і задоволенням. В статье рассмотрена внеурочная деятельность учащихся по интересам в предметных кружках, которые способствуют развитию ребенка в определенной области науки, культуры. На сегодня уже накоплен опыт работы кружков общекультурного, общеинтеллектуального, социального, спортивно-оздоровительного направления. Деятельность литературно-театрального кружка предусматривает знакомство учащихся с различными видами школьных театров, которые обычно разделяют на три большие группы: верховые, настольные, стендовые. Литературно-театральный кружок способствует формированию читательских компетенций, развития индивидуальных возможностей ребенка, воспитанию ученика-читателя. Кружковые занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребенка, а также проблемы морально-этического воспитания, поскольку в таком случае чтение для ребенка становится и трудом, и творчеством, и новым открытием, и удовольствием. The article deals with extracurricular activities of students in the subject circles, which contribute to the development of the child in a particular field of science, culture. Today there is already accumulated experience of work of clubs of general cultural, general intellectual, social, sports and recreational direction. The activities of the literary and theatrical circle include introducing pupils to various types of school theatre, which are generally divided into three large groups: drama, table-top, and stand-up. The literature and theatre club helps to develop reading competences, to develop individual capacities of a child and to educate a student-reader. Circle classes help to solve the problems of emotional, creative, literary, intellectual development of the child, as well as the problems of moral and ethical education, because in this case reading for a child becomes both work, creativity, new discovery and pleasure.
Опис
Ключові слова
початкова школа, літературно-театральний гурток, позашкільна робота, студентські роботи, начальная школа, литературно-театральный кружок, внешкольная работа, студенческие работы, elementary school, literary and theatrical circle, extracurricular activities, student work
Цитування
Олефіренко О. В. Проблеми створення програми гуртка літературно-театрального спрямування для початкової школи / О. В. Олефіренко, О. В. Дудка // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 95–97.