Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5954
Title: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛУ 3Х3 В СВІТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ
Other Titles: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 3Х3 В МИРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BASKETBALL 3X3 IN THE WORLD IN MODERN CONDITIONS OF INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT
Authors: Мусієнко, А. В.
Цимбалюк, Ж. О.
Keywords: баскетбол
міжнародний спортивний рух
світові тенденції
аспірантські роботи
международное спортивное движение
мировые тенденции
аспирантские работы
basketball
international sports movement
global trends
postgraduate work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мусієнко А. В. Світові тенденції розвитку баскетболу 3Х3 в світі в сучасних умовах міжнародного спортивного руху / А. В. Мусієнко, Ж. О. Цимбалюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 91–93.
Abstract: У статті розглянуто розвиток баскетболу 3х3. Важливим чинником в активізації розвитку нового виду спорту є наявність у нього "олімпійської перспективи", яка реалізується у двох аспектах: включенням виду в програму Олімпійських Ігор та перспективою завоювання призових місць на міжнародних змаганнях. Інтенсивний розвиток баскетболу 3х3 в спортивно-комерційному напрямку, його модифікація внаслідок світових процесів глобалізації, професіоналізації та комерціалізації вимагають вивчення світових тенденцій реорганізації національних організаційно-управлінських систем та їх адаптації до процесу оптимізації системи управління спортом у нашій країні. В статье рассмотрено развитие баскетбола 3х3. Важным фактором в активизации развития нового вида спорта является наличие у него "олимпийской перспективы", которая реализуется в двух аспектах: включением вида в программу Олимпийских Игр и перспективой завоевания призовых мест на международных соревнованиях. Интенсивное развитие баскетбола 3х3 в спортивно-коммерческом направлении, его модификация в результате мировых процессов глобализации, профессионализации и коммерциализации требуют изучения мировых тенденций реорганизации национальных организационно-управленческих систем и их адаптации к процессу оптимизации системы управления спортом в нашей стране. The article considers the development of 3x3 basketball. An important factor in intensifying the development of a new sport is the presence of an "Olympic perspective", which is realized in two aspects: the inclusion of the species in the program of the Olympic Games and the prospect of winning prizes at international competitions. Intensive development of 3x3 basketball in the sports and commercial direction, its modification due to globalization, professionalization and commercialization require the study of global trends in the reorganization of national organizational and management systems and their adaptation to the process of optimizing the sports management system in our country.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5954
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
А.В. Мусієнко. Світові тенденції розвитку.pdf946.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.