THE INJURIES PREVENTION TECHNOLOGY OF STUDENTS – ROCK CLIMBERS, FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Poznań
Анотація
The monograph presents the author's biomechanical technology of injury prevention in the training of specialists in physical education and sports. The developed technology contains 3 directions: 1 - theoretical and methodical (creation of bases for understanding by students of mechanisms of formation of movements without risk of injury, formation at students of concept of biomechanically rational movements in general); 2 - analytical (providing students with knowledge about modern means of self-analysis of the level of technical skills); 3 - practical (students' mastery of practical means of injury prevention, ie, exercises that will promote the formation of biomechanically rational movements in any sport, and thus prevent injury). The monograph contains an algorithm for identifying the main kinematic parameters of different models of equipment, typical for students with different levels of mastery of sports techniques. Based on biomechanical analysis, the main aspects of movement technique on the example of climbing, which affect the level of injuries of students. The monograph also presents the principles of application of means for injury prevention. The monograph contains developed and systematized tools to prevent injuries to students - future professionals in physical education and sports. The effectiveness of biomechanical technology in the use of neuromuscular training using exercises in a closed kinematic circuit, exercises in eccentric mode in combination with strength exercises for injury prevention and the formation of effective movement techniques for climbing students majoring in "Physical Culture and Sports". The application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports has a positive effect on the formation of technical skills of students in the chosen sport and in non-core sports. It is shown that the application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports significantly reduces the risk of injury to students. The monograph presents the author's biomechanical technology of injury prevention in the training of specialists in physical education and sports. The developed technology contains 3 directions: 1 - theoretical and methodical (creation of bases for understanding by students of mechanisms of formation of movements without risk of injury, formation at students of concept of biomechanically rational movements in general); 2 - analytical (providing students with knowledge about modern means of self-analysis of the level of technical skills); 3 - practical (students' mastery of practical means of injury prevention, ie, exercises that will promote the formation of biomechanically rational movements in any sport, and thus prevent injury). The monograph contains an algorithm for identifying the main kinematic parameters of different models of equipment, typical for students with different levels of mastery of sports techniques. Based on biomechanical analysis, the main aspects of movement technique on the example of climbing, which affect the level of injuries of students. The monograph also presents the principles of application of means for injury prevention. The monograph contains developed and systematized tools to prevent injuries to students - future professionals in physical education and sports. The effectiveness of biomechanical technology in the use of neuromuscular training using exercises in a closed kinematic circuit, exercises in eccentric mode in combination with strength exercises for injury prevention and the formation of effective movement techniques for climbing students majoring in "Physical Culture and Sports". The application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports has a positive effect on the formation of technical skills of students in the chosen sport and in non-core sports. It is shown that the application of the developed biomechanical technology of injury prevention in the process of training specialists in physical education and sports significantly reduces the risk of injury to students. У монографії представлена ​​авторська біомеханічна технологія профілактики травм у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту. Розроблена технологія містить 3 напрямки: 1 - теоретико -методичний (створення підстав для розуміння студентами механізмів формування рухів без ризику травмування, формування у студентів поняття біомеханічно раціональних рухів загалом); 2 - аналітичний (надання учням знань про сучасні засоби самоаналізу рівня технічних навичок); 3 - практичний (оволодіння учнями практичними засобами профілактики травм, тобто вправами, які сприятимуть формуванню біомеханічно раціональних рухів у будь -якому виді спорту, а отже, запобігання травм). Монографія містить алгоритм ідентифікації основних кінематичних параметрів різних моделей спорядження, характерних для студентів з різним рівнем оволодіння спортивними прийомами. На основі біомеханічного аналізу визначено основні аспекти техніки руху на прикладі скелелазіння, які впливають на рівень травматизму учнів. У монографії також представлені принципи застосування засобів профілактики травм. Монографія містить розроблені та систематизовані засоби профілактики травм учнів - майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Ефективність біомеханічних технологій у використанні нервово-м’язового тренування з використанням вправ у замкнутому кінематичному колі, вправ в ексцентричному режимі в поєднанні з силовими вправами для профілактики травм та формування ефективних прийомів руху для скелелазіння студентів спеціальності «Фізична культура та спорт». Застосування розробленої біомеханічної технології профілактики травм у процесі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту позитивно впливає на формування технічних навичок учнів у обраному виді спорту та у непрофільних видах спорту. Показано, що застосування розробленої біомеханічної технології профілактики травм у процесі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту значно знижує ризик травмування учнів. В монографии представлена ​​авторская биомеханическая технология профилактики травматизма при подготовке специалистов по физической культуре и спорту. Разработанная технология содержит 3 направления: 1 - теоретическое и методическое (создание основ для понимания студентами механизмов формирования движений без риска травм, формирование у студентов концепции биомеханически рациональных движений в целом); 2 - аналитическое (ознакомление студентов с современными средствами самоанализа уровня технических навыков); 3 - практическое (овладение студентами практическими средствами профилактики травм, т. е. упражнениями, которые будут способствовать формированию биомеханически рациональных движений в любом виде спорта и тем самым предотвратить травмы). Монография содержит алгоритм определения основных кинематических параметров различных моделей оборудования, характерных для студентов с разным уровнем владения спортивной техникой. На основе биомеханического анализа определены основные аспекты техники движения на примере скалолазания, влияющие на уровень травматизма студентов. В монографии также представлены принципы применения средств профилактики травматизма. Монография содержит разработанные и систематизированные средства профилактики травматизма студентов - будущих специалистов по физической культуре и спорту. Эффективность биомеханических технологий при использовании нервно-мышечной тренировки с использованием упражнений по замкнутой кинематической схеме, упражнений в эксцентрическом режиме в сочетании с силовыми упражнениями для профилактики травм и формирования эффективных двигательных приемов альпинистов у студентов специальности «Физическая культура и спорт». Применение разработанной биомеханической технологии профилактики травматизма в процессе подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту положительно сказывается на формировании технических навыков студентов в избранном виде спорта и непрофильных видах спорта. Показано, что применение разработанной биомеханической технологии профилактики травматизма в процессе подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту существенно снижает риск травматизма студентов.
Опис
Ключові слова
physical education, sport, biomechanic, injury prevention, training, фізичне виховання, спорт, біомеханіка, профілактика травм, навчання, физическое воспитание, спорт, биомеханика, профилактика травм, обучение
Цитування
The injuries prevention technology of students ‒ rock climbers, future specialists in physical education and sports : monograph / S.V. Kozin, Z. L. Kozina, M. Cieślicka [at al.] ; H. S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University, University Kazimir Velikii, Nicolaus Copernicus University. ‒ Poznan, 2021. ‒ 145 p.