Економічна теорія як риторика в період народження нових ідей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що економічна теорія не лише має власну риторику, але разом з іншими гуманітарними науками сама потрапляє в область риторики. Разом з тим риторика – це не стільки спроба пояснити вдалі стратегії і прийоми переконання, скільки задати принципово новий погляд на економічні процеси або явища, а також на саму науку. В статье раскрыто, что экономическая теория не только имеет собственную риторику, но вместе с другими гуманитарными науками сама попадает в область риторики. Вместе с тем риторика – это не столько попытка объяснить удачные стратегии и приемы убеждения, сколько задать принципиально новый взгляд на экономические процессы или явления, а также на саму науку. The article reveals that economic theory not only has its own rhetoric, but together with other humanities itself falls into the realm of rhetoric. At the same time, rhetoric is not so much an attempt to explain successful strategies and methods of persuasion, as to give a fundamentally new view of economic processes or phenomena, as well as science itself.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, риторика, економічні постулати, студентські роботи, экономическая теория, риторика, экономические постулаты, студенческие работы, economic theory, rhetoric, economic postulates, student work
Цитування
Дудкіна О. В. Економічна теорія як риторика в період народження нових ідей / О. В. Дудкіна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 160–165.