Макроекономічна нестабільність та специфіка сучасної кризи в умовах глобалізації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто порушення стабільного рівноважного стану економічної системи, яке має прояв у спаді виробництва, високому рівні безробіття, тривалому підвищенні середнього рівня цін – це і є макроекономічна нестабільність. Одна з основних цілей державної економічної політики – це досягнення макроекономічної стабільності, досягнення стійкого економічного зростання при незначному рівні безробіття і стабільному рівні цін. Основними інструментами державного регулювання економіки є фіскальна (бюджетно-податкова) і кредитно-грошова (монетарна) політика. В статье рассмотрены нарушения стабильного равновесного состояния экономической системы, которое проявляется в спаде производства, высоком уровне безработицы, длительном повышении среднего уровня цен – это и есть макроэкономическая нестабильность. Одна из основных целей государственной экономической политики – это достижение макроэкономической стабильности, достижения устойчивого экономического роста при незначительном уровне безработицы и стабильном уровне цен. Основными инструментами государственного регулирования экономики является фискальная (бюджетно-налоговая) и кредитно-денежная (монетарная) политика. The article considers the disturbances in the stable equilibrium state of the economic system, which is manifested in a decline in production, high unemployment, a long-term increase in the average price level – this is macroeconomic instability. One of the main objectives of government economic policy is to achieve macroeconomic stability, to achieve sustainable economic growth with low levels of unemployment and stable prices. The main instruments of government regulation of the economy are fiscal (fiscal) and monetary policy.
Опис
Ключові слова
світова економіка, економічна криза, глобалізація, студентські роботи, мировая экономика, экономический кризис, глобализация, студенческие работы, world economy, economic crisis, globalisation, student work
Цитування
Нос Д. Ю. Макроекономічна нестабільність та специфіка сучасної кризи в умовах глобалізації / Д. Ю. Нос // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 38–40.