Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5752
Title: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОНЛАЙН-ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Other Titles: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦІАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECT
Authors: Зайцева, П. О.
Keywords: онлайн-освіта
дистанційне навчання
соціально-економічний аспект
студентські роботи
онлайн-образование
дистанционное обучение
социально-экономический аспект
студенческие работы
online education
distance learning
socio-economic aspect
student work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Зайцева П. О. Переваги та недоліки онлайн-освіти: соціально-економічний аспект / П. О. Зайцева // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 26–27.
Abstract: У статті розглянуто переваги та недоліки онлайн-освіти. Слід зазначити моменти перерахованих недоліків: неможливо отримати очну консультацію – можна проконсультуватися з допомогою повідомлень або скайпу; немає "живих" відносин. Плюсом дистанційної освіти є те, що вона дає можливість здобувати освіту без відриву від трудової діяльності. В Україні іде активний розвиток ринку інтернет-освіти, вже сформовані крупні інтернет-платформи з надання онлайн освітніх послуг, які працюють як на платній, так і безкоштовній основі. Незважаючи на певні проблеми запровадження інтернет-навчання, передбачається подальше зростання ринку онлайн-освіти. В статье рассмотрены преимущества и недостатки онлайн-образования. Следует отметить моменты перечисленных недостатков: невозможно получить очную консультацию – можно проконсультироваться с помощью сообщений или скайпа; нет "живых" отношений. Плюсом дистанционного образования является то, что она дает возможность получать образование без отрыва от трудовой деятельности. В Украине идет активное развитие рынка интернет-образования, уже сформированы крупные интернет-платформы по предоставлению онлайн образовательных услуг, которые работают как на платной, так и бесплатной основе. Несмотря на определенные проблемы внедрения интернет-обучения, предполагается дальнейший рост рынка онлайн-образования. The article discusses the advantages and disadvantages of online education. It should be noted the moments of the listed shortcomings: it is impossible to receive face consultation - it is possible to consult by means of messages or Skype; there is no "living" relationship. The advantage of distance education is that it allows you to get an education without separation from work. Ukraine is actively developing the market of Internet education, already formed large Internet platforms for providing online educational services, which work on both paid and free basis. Despite some problems with the introduction of e-learning, further growth of the online education market is expected.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5752
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
П. О. Зайцева. Переваги та недоліки онлайн-освіи.pdf938.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.