Проблеми формування орфографічної грамотності в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було проаналізовано проблеми формування орфографічної грамотностів учнів початкової школи. Основним завданням початкової школи є ознайомити учнів із системою загальноприйнятих способів передачі звукової мови на письмі, довести необхідність практичного володіння орфографією, сформувати сталі орфографічні вміння й навички. Саме в молодшому шкільному віці в процесі навчання закладаються основи орфографічної грамотності. Автором в статье были проанализированы проблемы формирования орфографической грамотности учащихся начальной школы. Основной задачей начальной школы является ознакомить учеников с системой общепринятых способов передачи звуковой речи на письме, доказать необходимость практического владения орфографией, сформировать постоянные орфографические умения и навыки. Именно в младшем школьном возрасте в процессе обучения закладываются основы орфографической грамотности. The author of the article analyzed the problems of formation of spelling literacy of primary school students.The main task of primary school is to acquaint pupils with the system of generally accepted ways of transmitting sound speech in writing, to prove the necessity of practical mastery of orthography, to form permanent orthographic skills and abilities. It is at primary school age that the foundations of orthographic literacy are laid during the learning process.
Опис
Ключові слова
орфографія, грамотність, початкова школа, студентські роботи, орфография, грамотность, начальная школа, студенческие работы, spelling, literacy, elementary school, student work
Цитування
Єлагіна O. Проблеми формування орфографічної грамотності в учнів початкової школи / O. Єлагіна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 55.