Початкова освіта як фундамент в реалізації екологічного вектору країни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування екологічної компетентності молодших школярів – це першочергова можливість закласти у дитину фундамент знань та мотивацію бути відповідальним за свої дії. Саме у початковій школі формується нове покоління з оновленою екологічною етикою, сучасним поглядом на життя чистому навколишньому середовищі та екологічною відповідальністю. В статье рассмотрено формирование экологической компетентности младших школьников – это первоочередная возможность заложить в ребенка фундамент знаний и мотивацию быть ответственным за свои действия. Именно в начальной школе формируется новое поколение обновленной экологической этикой, современным взглядом на жизнь чистой окружающей среде и экологической ответственностью. The article considers the formation of ecological competence of younger schoolchildren – a primary opportunity to lay in the child a foundation of knowledge and motivation to be responsible for his/her actions. It is at primary school that a new generation is formed with a renewed ecological ethic, a modern view of life clean environment and environmental responsibility.
Опис
Ключові слова
початкова школа, екологічна компетентність, природні ресурси, студентські роботи, начальная школа, экологическая компетентность, природные ресурсы, студенческие работы, primary schools, environmental competence, natural resources, student work
Цитування
Разгуляєва Д. Початкова освіта як фундамент в реалізації екологічного вектору країни / Д. Разгуляєва // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 49.