Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театралізації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дитячу театралізовану діяльність. Театралізація розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до літератури, музики, театру, удосконалює навички втілювати в грі певні переживання, спонукає до мислення, створення нових образів. В статье рассмотрена детская театрализованная деятельность. Театрализация развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навыки воплощать в игре определенные переживания, побуждает к мышлению, создание новых образов. The article examines children's theatrical activities. Theatricalisation develops the child's personality, instils a sustained interest in literature, music and theatre, improves skills in embodying certain experiences in play, encourages thinking and the creation of new images.
Опис
Ключові слова
молодші школяри, театралізована діяльність, творчість, студентські роботи, младшие школьники, театрализованная деятельность, творчество, студенческие работы, junior schoolchildren, theatrical activities, creativity, student work
Цитування
Нікітіна А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театралізації / А. Нікітіна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 45.