Ранкові зустрічі як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто патріотичне виховання учнів молодшого шкільного віку. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, виховання любові до рідної землі. Ранкові зустрічі дають дітям можливість брати участь в обговореннях, а вчителю – моделювати й активно розвивати у них вміння та навички ефективного спілкування. В статье рассмотрено патриотическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. Патриотизм как основа современного воспитания детей включает в себя формирование национального сознания и самосознания, воспитание любви к родной земле. Утренние встречи дают детям возможность участвовать в обсуждениях, а учителю – моделировать и активно развивать в них умение и навыки эффективного общения. The article deals with the patriotic education of primary school students. Patriotism as the basis of modern education of children includes the formation of national consciousness and self-consciousness, fostering love for their native land. Morning meetings give children the opportunity to participate in discussions, and the teacher - to model and actively develop in them the ability and skills of effective communication.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, учні, початкова школа, студентські роботи, патриотическое воспитание, ученики, начальная школа, студенческие работы, patriotic education, students, elementary school, student works
Цитування
Шерстньова Я. Ранкові зустрічі як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи / Я. Шерстньова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 37.