Formation of social competence: family educationin in the risk society

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
The article touches upon the formation of social competence. Family counselling is an effective means of family support. Counselling focuses on specific issues such as conflicts between generations or marital relationships. У статті порушено тему формування соціальної компетентності. Сімейне консультування є ефективним засобом підтримки сім'ї. Консультування фокусується на конкретних питаннях, таких як конфлікти між поколіннями або подружні стосунки. В статье затронута тема формирования социальной компетентности. Семейное консультирование является эффективным средством поддержки семьи. Консультирование фокусируется на конкретных вопросах, таких как конфликты между поколениями или супружеские отношения.
Опис
Ключові слова
social competence, family education, risk society, соціальна компетентність, сімейне виховання, суспільство ризику, социальная компетентность, семейное воспитание, общество риска
Цитування
Dorozhko I. Formation of social competence: family educationin in the risk society / I. Dorozhko // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 39–41.