Вікова анатомія та фізіологія людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ФОП Петров В. В.
Анотація
Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми з курсу «Вікова анатомія та фізіологія». Посібник містить методичний коментар до дисципліни разом з тематичним планом, теоретичні відомості з тематичними рисунками, оцінювальні таблиці та схеми, контрольні питання та завдання, список рекомендованої літератури. Посібник містить теоретичні відомості та методичні вказівки для підготовки курсу з вікова фізіологія та анатомія людини, а також питання для організації контролю знань. У даному посібнику наведені класичні відомості з проблем вікової фізіології, відображено такі питання як історія вікової фізіології, особливості механізмів роботи різних систем організму в віковому аспекті, наведено загально-біологічні закономірності індивідуального розвитку організму та його основних етапів. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебной программы по курсу «Возрастная анатомия и физиология». пособие содержит методический комментарий к дисциплине вместе с тематическим планом, теоретические сведения с тематическими рисунками, оценочные таблицы и схемы, контрольные вопросы и задачи, список рекомендуемой литературы. Пособие содержит теоретические сведения и методические указания для подготовки курса по возрастная физиология и анатомия человека, а также вопросы для организации контроля знаний. В данном пособии приведены классические сведения из проблем возрастной физиологии, отражены такие вопросы как история возрастной физиологии, особенности механизмов работы различных систем организма в возрастном аспекте, приведены биологические закономерности индивидуального развития организма и его основных этапов. The manual is developed in accordance with the textbook programs from the course "Age Anatomy and Physiology". The manual contains methodical commentary on the discipline together with the thematic plan, theoretical information with thematic drawings, evaluation tables and diagrams, control questions and tasks, list of recommended reading. The manual contains theoretical information and guidelines for preparing a course on age-related physiology and human anatomy, as well as questions for organization of knowledge control. This guide provides classic information from problems of age physiology, reflected such issues as the history of age physiology, features of mechanisms of work of various systems of an organism at age aspect, the general biological laws of the individual are given development of the organism and its main stages.
Опис
Ключові слова
фізіологія, анатомія, вік, історія вікової фізіології, етапи розвитку організму, робота систем організму, физиология, анатомия, возраст, история возрастной физиологии, этапы развития организма, работа систем организма, physiology, anatomy, age, history of age physiology, stages of development of an organism, work of systems of an organism
Цитування
Вікова анатомія та фізіологія людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. до курсу "Вікова анатомія та фізіологія людини" / Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко та ін. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковориди. – Харків : ФОП Петров В. В, 2021. – 111 с.