Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье автор анализирует три признака семейных отношений, обуславливающих особенности защиты: специфичный субъективный состав, тесную связь и взаимозависимость личных не имущественных и имущественных семейных отношений и их длящийся характер. Каждый из этих признаков оказывает влияние на выбор средств, способов и гарантий защиты нарушенных субъективных семейных прав и интересов. У статті автор аналізує три ознаки сімейних відносин, які обумовлюють особливості захисту: специфічний суб'єктивний склад, тісний зв'язок і взаємозалежність особистих немайнових і майнових сімейних відносин і їх триває характер. Кожен з цих ознак впливає на вибір засобів, способів і гарантій захисту порушених суб'єктивних сімейних прав та інтересів. In the article, the author analyzes three features of family relations that determine the characteristics of protection: a specific subjective composition, close connection and interdependence of personal non-property and property family relations and their lasting nature. Each of these features influences the choice of means, methods and guarantees for the protection of violated subjective family rights and interests.
Опис
Ключові слова
семейные отношения, субъективное семейное право, защита, гарантия, член семьи, органы опеки и попечительства, сроки исковой давности, законное представительство, сімейні відносини, суб'єктивне сімейне право, захист, гарантія, член сім'ї, органи опіки та піклування, строки позовної давності, family relationships, subjective family law, protection, guarantee, family member, guardianship and guardianship authorities, statutes of limitations, legal representation
Цитування
Пономаренко О. М. Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. О. Процевський (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 22. – С. 112–120.