Дослідження впливу маклеї серцевидної та біологічно активних добавок на фізіологічний стан та вуглеводний обмін свиней

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. Г. Гжицького
Анотація
Виробництво свинини відіграє значну роль в м'ясному балансі України. Висока продуктивність свиней супроводжується підвищеною інтенсивністю процесів обміну речовин і напруженою функціональною діяльністю всіх органів і систем, що потребує додаткової підтримки. Для вирощування здорового поголів’я необхідно застосовувати препарати та біологічно активні кормові рослинні добавки, які допомагають організму реалізувати продуктивні якості, боротися із різними патогенними агентами заразного та незаразного походження, боротися із різними хвороботворними агентами, але не наносять шкоди самому організму тварини і є безпечними у виробництві м’ясної продукції для харчування людини. Такими засобами є: природний рослинний препарат (фітобіотик) – маклея серцевидна (Macleáya cordáta R. Br.) та добавки рослинного походження (гречка посівна, мелене цибульне і гречане лушпиння), як джерело флавоноїдів. Метою роботи є порівняльне дослідження впливу маклеї серцевидної окремо і в комбінації з біодобавками на фізіологічний стан та вуглеводний обмін організму свиней в умовах їх промислового вирощування. Досліджено динаміку гематологічних і біохімічних показників крові свиней під впливом біоактивних компонентів маклеї серцевидної, необробленого зерна гречки («зелена гречка»), цибульнго та гречаного лушпиння за їх додавання до основного раціону. Встановлено, що застосування у раціоні тільки добавки маклеї призводить до розвитку гіпоксичного стану (компенсаторне збільшення кількості еритроцитів і концентрації гемоглобіну, у середньому, на 20 % і 34,3 % відповідно), а також активації анаеробного гліколізу, про що свідчить достовірне підвищення концентрації глюкози, лактату і активності лактатдегідрогенази та зниження вмісту пірувату і активності лужної фосфатази. Застосування разом з травою маклеї біологічно активних добавок гречаного і цибульного лушпиння, призводить до нормалізації гематологічних показників і вуглеводного обміну, що підтверджує достовірне зниження концентрації глюкози і лактату в порівнянні з контролем та зміщення коефіцієнту лактат/пірувату у бік пірувату. Цей факт свідчить про те, що біофлавоноїди, які входять до складу рослинних добавок мають не тільки антиоксидантні властивості, а й слугують коректором і стабілізатором вуглеводного обміну і пом’якшують побічний гіпоксичний вплив алкалоїдів фітобіотика. Производство свинины играет значительную роль в мясном балансе Украины. Высокая производительность свиней сопровождается повышенной интенсивностью процессов обмена веществ и напряженной функциональной деятельностью всех органов и систем, что требует дополнительной поддержки. Для выращивания здорового поголовья необходимо применять препараты и биологически активные кормовые растительные добавки, которые помогают организму реализовать продуктивные качества, бороться с различными патогенными агентами заразного и незаразного происхождения, бороться с различными болезнетворными агентами, но не наносят вреда самому организму животного и являются безопасными в производстве мясной продукции для питания человека. Такими средствами являются: природный растительный препарат (Фитобиотики) - Маклея сердцевидная (Macleáya cordáta R. Br.) И добавки растительного происхождения (гречиха посевная, молотая луковое и гречневая шелуха), как источник флавоноидов. Целью работы является сравнительное исследование влияния маклеи сердцевидной отдельно и в комбинации с биодобавками на физиологическое состояние и углеводный обмен организма свиней в условиях их промышленного выращивания. Исследована динамика гематологических и биохимических показателей крови свиней под влиянием биоактивных компонентов маклеи сердцевидной, необработанного зерна гречихи ( «зеленая гречка"), цибульнго и гречневой шелухи за их добавление к основному рациону. Установлено, что применение в рационе только добавки маклеи приводит к развитию гипоксического состояния (компенсаторное увеличение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в среднем на 20% и 34,3% соответственно), а также активации анаэробного гликолиза, о чем свидетельствует достоверное повышение концентрации глюкозы , лактата и активности лактатдегидрогеназы и снижение содержания пирувата и активности щелочной фосфатазы. Применение вместе с травой маклеи биологически активных добавок гречневой и луковой шелухи, приводит к нормализации гематологических показателей и углеводного обмена, подтверждает достоверное снижение концентрации глюкозы и лактата по сравнению с контролем и смещение коэффициента лактат / пируват в сторону пирувата. Этот факт свидетельствует о том, что биофлавоноиды, которые входят в состав растительных добавок имеют не только антиоксидантными свойствами, но и служат корректором и стабилизатором углеводного обмена и смягчают побочный гипоксическое воздействие алкалоидов фитобиотика. Pork production plays a significant role in the meat balance of Ukraine. High productivity of pigs is accompanied by increased intensity of metabolic processes and intense functional activity of all organs and systems, which requires additional support. To grow healthy livestock, it is necessary to use drugs and biologically active plant supplements that help the body realize productive qualities, fight various pathogens of infectious and non-infectious origin, fight various pathogens, but do not harm the animal and are safe in production of meat products for human consumption. Such remedies are: natural herbal preparation (phytobiotic) - Macleáya cordáta R. Br. And herbal supplements (sowing buckwheat, ground onion and buckwheat husk) as a source of flavonoids. The aim of the work is a comparative study of the effect of maclea cordate alone and in combination with bioadditives on the physiological state and carbohydrate metabolism of pigs in the conditions of their industrial cultivation. The dynamics of hematological and biochemical parameters of pig blood under the influence of bioactive components of macaulay, untreated buckwheat grain ("green buckwheat"), onion and buckwheat husk for their addition to the main diet was studied. It was found that the use of dietary supplements only maclea leads to the development of hypoxic state (compensatory increase in erythrocytes and hemoglobin concentration, on average, by 20% and 34.3%, respectively), as well as activation of anaerobic glycolysis, as evidenced by a significant increase in glucose , lactate and lactate dehydrogenase activity and reduction of pyruvate content and alkaline phosphatase activity. The use of biologically active additives of buckwheat and onion peel together with maclea grass leads to normalization of hematological parameters and carbohydrate metabolism, which confirms a significant decrease in glucose and lactate concentration compared to control and shift of lactate / pyruvate to pyruvate. This fact indicates that bioflavonoids, which are part of plant supplements, not only have antioxidant properties, but also serve as a corrector and stabilizer of carbohydrate metabolism and mitigate the side hypoxic effects of phytobiotic alkaloids.
Опис
Ключові слова
маклея серцевидна, гематологічні показники, вуглеводний обмін, свині, маклея серцевидная, гематологические показатели, углеводный обмен, свиньи, maclea, hematological parameters, carbohydrate metabolism, pigs
Цитування
Дослідження впливу маклеї серцевидної та біологічно активних добавок на фізіологічний стан та вуглеводний обмін свиней / І. О. Жукова, А. А. Молчанов, І. О. Костюк та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. Г. Гжицького / редкол. : [В. В. Стибель (голова) та ін.]. – Львів : ЛНУВМБ, 2019. – Т. 21, № 93. – С. 137–142.