Гендерні детермінанти сімейних стосунків у молодій сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах висвітлена тема гендерних детермінантів сімейних стосунків у молодій сім’ї. Серед психологічних чинників успішності даних стосунків особливе значення мають такі, як розподіл і реалізація сімейних ролей, формування ставлення молодого подружжя до різних сторін рольової поведінки в сім’ї та особливості статево-рольової диференціації в сім’ї, яка включає уявлення чоловіка та жінки про подружні ролі, рольові установки, рольову поведінку та гендерну ідентичність. В тезисах освещена тема гендерных детерминантов семейных отношений в молодой семье. Среди психологических факторов успешности данных отношений особое значение имеют такие, как распределение и реализация семейных ролей, формирование отношения молодых супругов к различным сторонам ролевого поведения в семье и особенности полово-ролевой дифференциации в семье, включая представление мужчины и женщины о супружеской роли, ролевые установки, ролевое поведение и гендерную идентичность. The abstracts highlight the topic of gender determinants of family relations in a young family. Among the psychological factors such as the distribution and implementation of family roles, the formation of attitudes of young spouses to various aspects of role behavior in the family and the features of gender-role differentiation in the family, including the idea of a man and woman of marital roles, role attitudes, role behavior and gender identity are of particular importance to the success of these relationships.
Опис
Ключові слова
гендерні детермінанти, сімейні стосунки, молода сім’я, гендерные детерминанты, семейные отношения, молодая семья, gender determinants, family relationships, young family
Цитування
Нестеренко М. О. Гендерні детермінанти сімейних стосунків у молодій сім’ї / М. О. Нестеренко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 168–170.