Психологічні особливості учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто психологічні особливості учнів початкової школи. Для дітей даного віку характерними є недостатність аналізу сприйняття та диференціації об'єктів. Це пов'язано з тим, що спостереження все ще продовжує свій розвиток. В період навчання в молодших класах діти здатні до проведення самостійного планування, сприйняття і свідомого виконання запланованого, що надає можливість знаходити саме головне. Саме в даний період та при допомозі вчителя формується довільність спостереження при розв'язанні задач. В статье рассмотрены психологические особенности учеников начальной школы. Для детей данного возраста характерны недостаточность анализа восприятия и дифференциации объектов. Это связано с тем, что наблюдение все еще продолжает свое развитие. В период обучения в младших классах дети способны к проведению самостоятельного планирования, восприятия и сознательного выполнения запланированного, что дает возможность находить самое главное. Именно в этот период и при помощи учителя формируется произвольность наблюдения при решении задач. The article deals with the psychological peculiarities of primary school pupils. Children of this age are characterised by a lack of analysis of perception and differentiation of objects. This is due to the fact that observation is still developing. In the period of learning in the early grades, children are capable of independent planning, perception and conscious execution of planned, which makes it possible to find the most important things. It is during this period, and with the help of the teacher, that the arbitrary nature of observation in problem solving is formed.
Опис
Ключові слова
психологічні особливості, початкова школа, учні, аспірантські роботи, психологические особенности, начальная школа, ученики, аспирантские работы, psychological characteristics, primary school, pupils, postgraduate work
Цитування
Надьон В. П. Психологічні особливості учнів початкової школи / В. П. Надьон // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 166–168.