Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5499
Title: МЕТОДИ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ОПОРОЮ НА СИЛЬНІ СТОРОНИ ПІДЛІТКІВ
Other Titles: МЕТОДЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ С ОПОРОЙ НА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПОДРОСТКОВ
METHODS OF ADULT STRENGTH ADVICE CONSULTING
Authors: Василенко, О. М.
Василенко, О. Н.
Vasylenko, O.
Keywords: консультування
соціальний працівник
підлітки
соціальне оточення
консультирование
социальный работник
подростки
социальное окружение
consultancy
social workers
teenagers
social environment
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Василенко О. М. Методи консультування з опорою на сильні сторони підлітків / О. М. Василенко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 24–25.
Abstract: В статті розглянута консультація, орієнтована на рішення, що ґрунтується на розгляді про бажане майбутнє, підліток зуміє його досягти і підтримувати надалі. Соціальний працівник спирається в роботі на певні базові принципи: якщо щось не зламано, не чините це; якщо щось працює, робіть це більше; якщо щось не працює, спробуйте зробити щось інше; рішення не обов’язково повинні бути складними – вони можуть бути дуже простими; рішення не обов’язково прямо пов’язане із заявленою проблемою; умову опису рішень відрізняється від мови опису проблем; немає проблем, які існують постійно, – завжди є винятки; майбутнє створюється в ході спільного обговорення з іншими людьми. В статье рассмотрена консультация, ориентированная на решение, которая основывается на рассмотрении о желаемом будущем, подросток сможет его достичь и поддерживать в дальнейшем. Социальный работник опирается в работе на определенные базовые принципы: если что-то не сломано, не делай этого; если что-то работает, делайте это более; если что-то не работает, попробуйте сделать что-то другое; решение не обязательно должны быть сложными – они могут быть очень простыми; решение не обязательно напрямую связано с заявленной проблемой; условие описания решений отличается от языка описания проблем; нет проблем, которые существуют постоянно, – всегда есть исключения; будущее создается в ходе совместного обсуждения с другими людьми. The article looks at solution-oriented counselling, which is based on thinking about the desired future the teenager will be able to achieve and maintain in the future. The social worker relies on certain basic principles in the work: if something is not broken, don't do it; if something works, do it more; if something doesn't work, try doing something else; solutions do not have to be complicated – they can be very simple; the solution is not necessarily directly related to the stated problem; the condition of describing solutions is different from the problem description language; no problems are permanent – there are always exceptions; the future is created through shared discussion with other people.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5499
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Василенко О.М. МЕТОДИ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ОПОРОЮ.pdf693.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.