Психологічні особливості провідних ставлень підлітків з різним рівнем невротизації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ставлення до себе і до близького оточення, підлітків з високим рівнем невротизації, що відрізняють їх від однолітків з низьким рівнем невротизації. Невротизація – це легкість виникнення і вираження невротичної симптоматики. Невротизацію можна представити як варіативну особистісну змінну, яка відображає як динамічно змінюються особливості людини, її стани, так і відносно більш статичні властивості особистості. Ознаками невротизації є швидка втомлюваність, порушення сну, знижений настрій, підвищена дратівливість, збудливість у поєднанні зі швидкою виснажуваністю, наявність страхів, тривоги, невпевненості у собі. Найбільш вразливою до невротизації людина стає у період вікових криз. В статье рассмотрено отношение к себе и к близкому окружению, подростков с высоким уровнем невротизации, отличающие их от сверстников с низким уровнем невротизации. Невротизация – это легкость возникновения и выражение невротической симптоматики. Невротизацию можно представить как вариативную личностную переменную, которая отражает как динамически изменяющиеся особенности человека, его состояния, так и относительно более статичные свойства личности. Признаками невротизации является быстрая утомляемость, нарушение сна, пониженное настроение, повышенная раздражительность, возбудимость в сочетании с быстрой истощаемостью, наличие страхов, тревоги, неуверенности в себе. Наиболее уязвимой к невротизации человек становится в период возрастных кризисов. The article examines the attitudes of adolescents with high levels of neuroticism towards themselves and their immediate environment, distinguishing them from their peers with low levels of neuroticism. Neuroticisation is the ease with which neurotic symptomatology emerges and is expressed. Neuroticism can be thought of as a variable personality variable that reflects both dynamically changing features of the person, their condition, and relatively more static personality traits. Signs of neuroticism is fast fatigability, sleep disorders, low mood, increased irritability, excitability in combination with fast exhaustion, the presence of fears, anxiety, lack of self-confidence. A person becomes most vulnerable to neuroticisation during age-related crises.
Опис
Ключові слова
психологічні особливості, підлітки, невротизація, спілкування, психологические особенности, подростки, невротизация, общение, psychological characteristics, teenagers, neurotization, communication
Цитування
Меднікова Г. І. Психологічні особливості провідних ставлень підлітків з різним рівнем невротизації / Г. І. Меднікова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 162–164.